Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

10.04.2017

V pondelok dňa 10. apríla 2017 o 9,00 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave v zasadačke č. 101 rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richteras nasledovným programom:
 
Program:  

 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) v znení neskorších predpisov
  Predkladá: ÚPV SR                                    
   
 2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
  Predkladá: ÚV SR                                        
   
 3. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
  Predkladá: ÚV SR                             
   
 4. Program stability Slovenskej republiky – ústna informácia
  Predkladá: MF SR                                        
   
 5. Národný program reforiem Slovenskej republiky
  Predkladá: MF SR                                        
   
 6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MDV SR                                    
   
 7. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 17/2006 Z. z. o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č 276/2015 Z. z. 
  Predkladá: MDV SR                                    
   
 8. Návrh Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020
  Predkladá: MH SR                                                   
   
 9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MŠVVŠ SR                    
   
 10. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPSVR SR                                 
   
 11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPSVR SR     
   
 12. Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 106. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 5.júna do 16.júna 2017 v Ženeve
  Predkladá: MPSVR SR     
   
 13. Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2016
  Predkladá: MPSVR SR 
   
 14. Rôzne
Na začiatku rokovania bude fototermín. Vstup zástupcov médií do areálu Úradu vlády SR je z Leškovej ulice. Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.
22104