Vďaka fondom EHP a Nórska sa niektoré lokality v Bratislave zazelenali

11.04.2017

V utorok 11. apríla 2017 sa o 9.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutoční  záverečná konferencia projektu Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí. Projekt, ktorého zámerom bolo zvýšenie pripravenosti Bratislavy na negatívne dopady zmeny klímy a zabezpečenie primeranej kvality prostredia, ochrana zdravia, majetku a podmienok pre kvalitný život obyvateľov mesta, bol ako jeden zo 66 projektov realizovaný v rámci  programuPrispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha,  ktorého správcom je Úrad vlády SR.  Uvedený projekt bol financovaný z grantov EHP a štátneho rozpočtu spolu  vo výške  viac ako 2 800 000 eur.
 
Na konferencii sa zúčastnia chargé d´affaires Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR Per Øystein Vatne, riaditeľ  odboru  grantov  EHP a Nórska Úradu vlády SR Jaroslav Mojžiš, hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad, námestníčka primátora HM SR Bratislavy Iveta Plšeková za prijímateľa grantu,   zástupcovia  mestských častí  a inštitúcií ako partnerov projektu a ďalší hostia.
 
 
Medzi hlavné výstupy projektu patria najmä zrealizované adaptačné opatrenia v niekoľkých lokalitách Bratislavy, ako napríklad:  bioretencia dažďových vôd v areáli cykloštadióna (Športpark Jama) a revitalizácia Gaštanice v Mestskej časti Nové Mesto, rekonštrukcia vodozádržných nádrží na Železnej Studienke, revitalizácia Námestia Hraničiarov v Petržalke, výsadba či revitalizácia drevín na Hlavnom a Františkánskom námestí, výsadba zelene či revitalizácia aleje na Dolnozemskej ceste aj Námestí Slobody, revitalizáciaa sprístupnenieareáluna Svoradovej ulici, ale aj realizácia vegetačných striech na Domove seniorov Archa.
 
Informácie o projekte sú zverejnené na stránke: www.eeagrants.sk  a  www.facebook.com/bratislavazelenajsa/.
 
Účasť médií na podujatí je voľná. Hostia a účastníci konferencie sú médiám k dispozícii počas obedňajšej prestávky.
 
Kontakt:
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk ; +421 915 984 227
Natália Puschmannová, natalia.puschmannova@bratislava.sk ;  +421 259 356 505
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Hlavné mesto SR Bratislava
www.bratislava.sk

22111