Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

22.05.2017

V pondelok dňa 22. mája 2017 o 9,00 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave  v zasadačke č. 101 rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predseduministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera s nasledovným programom:
 
Program:
 1. Návrh zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Predkladá: ÚPPVII   
   
 2. Tretia periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
  Predkladá: MZVaEZ SR
   
 3. Návrh zákona o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka
  Predkladá: MPRV SR                                              
   
 4. Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
  Predkladá: MŠVVŠ SR
   
 5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
  Predkladá: MŠVVŠ SR                                                         
   
 6. Rôzne
Na začiatku rokovania bude fototermín. Vstup zástupcov médií do areálu Úradu vlády SR je z Leškovej ulice. Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.

22271