Na východnom Slovensku podporia 6 projektov v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

24.02.2012

Z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce bude na východnom Slovensku podporených spolu 6 projektov. Výška pridelených financií 6 665 829 €. Tri projekty sa venujú službám sociálnej starostlivosti so zameraním na deti a mladých ľudí v tomto regióne, ďalšie tri chcú zvýšiť kvalitu a rozšíriť ponuku turistických služieb.

Projekty orientované na oblasť služieb sociálnej starostlivosti so zameraním na deti a mladých ľudí v tomto regióne:

- Prvým je projekt, ktorý predložila Gréckokatolícka charita Prešov. Sústredí sa  na poskytovanie komplexných sociálnych služieb pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa. Na základe spolupráce so švajčiarskym partnerom sa personál bude školiť v oblasti foriem a metód pracovnej rehabilitácie. Tieto skúsenosti využije pri prevádzke chránenej dielne. Cieľom projektu je rozšírenie dostupnosti sociálnych služieb priamo v teréne a tým zvýšenie sebestačnosti mladých ľudí. Projekt sa bude realizovať od  marca budúceho roku až do polovice roku 2016. Celkovo je podporený sumou 1 047 369 €.

- Predkladateľom druhého projektu je Slovenský Červený kríž, Územný spolok Košice - mesto. Projekt nesie názov CESTA pre postihnuté deti a mladistvých: Domov sociálnych služieb ako CEntrum komplexných služieb STArostlivosti. Zámerom je dobudovanie zariadenia pre poskytovanie sociálnych služieb, tvorba personálnych kapacít najmä z radov dobrovoľníkov, študentov a  zavedenie nových druhov terapií ako sú hypoterapia, canisterapia či vzdelávaco-poradenských služieb pre rodinných príslušníkov. Hlavnou skupinou, ktorej bude venovaná starostlivosť, sú deti a mladí ľudia s najvyšším stupňom postihnutia. Cieľom tohto projektu je otestovať pilotný systém komplexnej starostlivosti o  ťažko chorých klientov. S realizáciou projektu sa začne v marci budúceho roka a bude trvať do mája 2015. Projekt je podporený sumou 892 584 €.

- Tretí projekt je od Košického samosprávneho kraja pod názvom Vstúpte k nám. Sústredí sa na rekonštrukciu objektu, kde sa poskytujú sociálne služby. V roku 2013 chce Košický samosprávy kraj zorganizovať zimnú Blumiádu pod názvom Staviame mosty. Ide o zábavno-pohybové hry a súťaže pre ľudí s mentálnym postihnutím zo slovenských zariadení sociálnych služieb. V rámci projektu sú pripravené tréningy fotografickej zručnosti. Z výsledkov prác bude pripravená výstava a nástenný kalendár. V rámci projektu je tiež pripravené odborné vzdelávanie a špecializované tréningy pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v kraji. Aktivity sa budú realizovať od apríla 2012 do januára 2015 a na tento projekt je vyčlenená celková suma 1 262 226 €.

Projekty zamerané na zvýšenie kvality a rozšírenia ponuky turistických služieb:

-  Združenie Tokajská vínna cesta predložilo projekt s názvom TOKAJ JE LEN JEDEN. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov regiónu, a to prostredníctvom zvýšenia záujmu o túto časť Slovenska. Rozšíri ponuku atraktívnych produktov cestovného ruchu oživením tradičných remesiel a novými druhmi služieb. Značkou TOKAJ bude reprezentovaný celý región, jeho atraktívne miesta, tradície a ľudia. Projekt bude podporený sumou 1 215 059 €.

- Obec Zemplínske Hámre sa zamerala na spojenie priemyselnej a dobovej histórie. Cieľom projektu pod názvom Zemplínske Hámre – objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch je rozvoj Sniny a jej okolia s cieľom vytvoriť podmienky pre celoročnú turistiku v tomto regióne. Vznikne Hámorský náučný chodník s 12 zastaveniami    v dĺžke 4 km so štyrmi exteriérovými expozíciami (banská činnosť - štôlňa,  železiarska výroba - vysoká pec, hámor s vodným náhonom, ťažba uhlia – míľa,  doprava dreva – úzkokoľajka). Doplnením budú štyri nové interiérové expozície v obecnom múzeu (priemyselná činnosť v obci, karpatské úzkokoľajky, karpatské bukové pralesy zaradené do zoznamu UNESCO, známi rodáci a zaujímavosti v regióne Snina). Skvalitnia sa aj informačné služby pre návštevníkov obce – vybuduje sa  komplexný turistický informačný systém. Bude zahŕňať informačné centrum, 3 multimediálne informačné kiosky, viacjazyčnú webovú stránku, 12 informačných panelov náučného chodníka, 3 orientačné mapy a v tlačenej podobe aj viacjazyčného informačného sprievodcu. Projekt je podporený sumou vo výške 1 121 772 €.

- Cieľom šiesteho podporeného projektu je vytvorenie klastra cestovného ruchu pod názvom SLOVENSKÝ RAJ - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa. Jeho predkladateľom je obec Stratená. Prostredníctvom mobilizácie podnikateľov v danej lokalite cez oblastnú organizáciu cestovného ruchu a vytvorením Turistického informačného centra pri Dobšinskej ľadovej jaskyni má projekt ambíciu dosiahnuť trvalejšiu udržateľnosť rozvoja cestovného ruchu v oblasti. Táto aktivita je podporená sumou 1 126 819 €.

- - - -

Pre Slovenskú republiku je určených celkovo 66 866 000 švajčiarskych frankov (cca 54,7 mil. eur). Prostriedky môže Slovensko čerpať až do roku 2017. Najmenej 40% príspevku zo Švajčiarskej konfederácie musí byť vynaložených v regióne na úrovni NUTS-II s najnižším HDP na obyvateľa.

Na základe tohto kritéria príspevky v tejto výške budú pridelené projektom z východoslovenského regiónu. Za implementáciu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na národnej úrovni zodpovedá Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod pre Švajčiarsky finančný mechanizmus.


Viac informácií o Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce: www.swiss-contribution.sk
* * * * *

Informačné centrum Úradu vlády SR a Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu


 

6153