PLYNULE POKRAČOVAŤ V PODPORE HOSPODÁRSKEHO, SOCIÁLNEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO ROZVOJA KRAJINY - Finančná politika

Finančná politika

Finančná politika vlády cieleným využívaním nástrojov rozpočtovej, daňovo-odvodovej, colnej a cenovej politiky zabezpečí úlohu štátu pri plnení alokačnej, distribučnej, stabilizačnej a stimulačnej funkcie verejných financií. Verejné financie naďalej budú základným finančným rámcom trvalo udržateľného rozvoja celej spoločnosti. Vláda si je vedomá, že bez vyváženosti vývoja a stability verejných financií nie je možné dosiahnuť makroekonomickú stabilitu, ktorá vytvára nevyhnutné predpoklady pre hospodársky rast a rozvoj. Stabilita verejných financií naďalej bude dôležitým determinantom získavania finančných prostriedkov pre štát na finančných trhoch.

Vláda za primárny zdroj prosperity Slovenska a finančnej situácie štátu považuje hospodársky rast a stabilný makroekonomický vývoj. Medzi ďalšie zdroje patria štrukturálne zmeny v priemysle a hospodárstve, inštitucionálne reformy štátnej správy spojené so znižovaním nákladov spravovania štátu a zvyšovaním hospodárnosti a efektívnosti poskytovaných verejných služieb domácnostiam a podnikom.

K zabezpečeniu výkonu základných funkcií štátu je podľa vlády nevyhnutné v oblasti verejných financií zvýšiť účinnosť výberu daní, ciel a odvodov a zároveň efektívnosť alokovania verejných výdavkov. Z uvedeného dôvodu patria medzi hlavné priority vlády v oblasti finančnej politiky konsolidácia verejných financií a posilnenie aktívnej úlohy štátneho rozpočtu v rozvoji hospodárstva. Medzi priority vlády preto patrí dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu verejnej správy do roku 2020 a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21% a každoročné prehodnocovanie možnosti ďalšieho znižovania, zrušenie daňových licencií pre zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2018, zvýšenie limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov, pokračovanie v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach hospodárstva s možnosťou ich rozšírenia na ďalšie odvetvia, prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podpory investícií.

Reformy rozpočtových pravidiel

S cieľom nájsť ústavnú väčšinu vláda bude iniciovať širokú odbornú a politickú diskusiu o reforme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti na základe doterajších skúseností s jeho praktickým uplatňovaním. Cieľom bude najmä dosiahnuť neutralitu tzv. dlhovej brzdy pri riadení verejného dlhu naviazaním sankčných pásiem ústavného zákona na čistý verejný dlh namiesto hrubého verejného dlhu, zohľadnenie strategických verejných investícií pri uplatňovaní sankcií a nastavenie parametrov sankčných pásiem podporujúcich hospodársky rozvoj Slovenska. Diskusia by sa tiež mala zamerať na neutralizáciu vplyvu metodologických zmien na výšku dlhu.

Vláda pripraví novelu zákona o rozpočtových pravidlách s cieľom zosúladiť národné právne normy s európskymi rozpočtovými pravidlami a so zámerom ďalej modernizovať rozpočtový proces.

Lepšie verejné rozhodovanie
 

Vláda pod vedením ministerstva financií a v úzkej spolupráci s úradom vlády a všetkými ministerstvami zreformuje pravidlá, nastaví procesy a posilní inštitúcie, ktoré podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme, a významne zlepšia výsledky slovenského verejného sektora. Rozhodnutia o kľúčových investíciách, politikách, regulácii správania občanov a firiem a prevádzkových výdavkoch štátu budú prechádzať komplexným hodnotením.

Vláda posilní svoje kapacity na prípravu predbežných hodnotení najmä na úrade vlády a kľúčových ministerstvách a podporí vybudovanie kapacít Najvyššieho kontrolného úradu na prípravu kvalitných a nezávislých následných hodnotení. Dôležité predpoklady, metodiky a výsledky hodnotení bude zverejňované.

V rámci rozpočtového procesu bude vláda pravidelne a systematicky revidovať verejné výdavky tak, aby v horizonte volebného obdobia posúdila väčšinu verejných výdavkov, vrátane daňových s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť verejných výdavkov, lepšie služby štátu a konsolidáciu verejných financií. V prvom kroku prebehne revízia zameraná na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy, ktoré predstavujú 40 percent výdavkov verejnej správy. Snahou bude vstupy aj výsledky verejného sektora v čo najväčšej miere pravidelne a systematicky porovnávať s najlepšou praxou doma aj v zahraničí s dôrazom na kvalitu dát, ktoré sú nevyhnutné pre korektné porovnávanie.

Boj proti daňovým a colným únikom
 

Vláda príjme opatrenia v oblasti boja proti daňovým a colným únikom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom bude venovať pozornosť trendom v oblasti medzinárodného zdaňovania s dôrazom na vývoj situácie na európskej a globálnej úrovni. Vláda bude v oblasti priamych a nepriamych daní zvyšovať efektivitu výberu a vymáhania daní, podporovať dobrovoľné plnenie daňových povinností a posilňovať prevenciu vzniku daňových nedoplatkov. Vláda tiež bude pokračovať v plnení úloh vyplývajúcich z Aktualizovaného akčného plánu boja proti daňovým podvodom.

Vláda bude presadzovať za účelom dosiahnutia maximálnej efektívnosti boja proti únikom zavedenie superzaisťovacieho príkazu do legislatívy SR tak, aby bola zabezpečená v plnej miere ochrana finančných záujmov štátu.

Vláda za účelom presnej identifikácie očakávaného príjmu do štátneho rozpočtu, pre riadenie verejných financií a najmä identifikovanie daňovej medzery, podporí implementáciu simulácie daňovej povinnosti na základe behaviorálnej analýzy ekonomického správania sa hospodárskeho subjektu.

Vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zabezpečí rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.

Vláda podporí úsilie finančnej správy využívať dáta týkajúce sa vlastníckych štruktúr na identifikovanie subjektov v daňových rajoch.  Upraví legislatívu na základe odporúčaní EÚ a OECD v oblasti erózie základu dane a presunov ziskov, v oblasti výmeny informácií a zabezpečí ich efektívnu implementáciu. Vláda tiež prehodnotí existujúcu politiku pri uzatváraní zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia tak, aby sa obmedzil priestor na vyhýbanie sa daňovej povinnosti prostredníctvom zneužitia týchto zmlúv.

Vláda posúdi možnosť zavedenia povinnosti predložiť správcovi dane elektronickú archiváciu účtovníctva v prípade, keď má správca dane nárok na vymeranie dane. V nadväznosti na výsledky analýzy navrhne zmenu dotknutých zákonov.

Vláda vykoná analýzu sankčných inštitútov pri nedodržaní povinností upravujúcich účtovníctvo, daňový poriadok a dane až po možnosť zrušenia živnostenského oprávnenia pri porušovaní ustanovení zákona o účtovníctve a daňového poriadku a navrhne zmenu príslušných zákonov.

Vláda bude presadzovať zvyšovanie transparentnosti informácií vo vzťahu k problematike oznamovania informácií o podnikoch podľa krajín, ale súčasne bude podporovať, aby bola povinnosť vykazovania zameraná len na veľké spoločnosti.

Vláda v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska vytvorí technické predpoklady pre zmenu systému zdaňovania nehnuteľností smerom k určovaniu základu dane podľa hodnotového princípu s cieľom zvýšiť daňovú spravodlivosť a efektívnosť v oblasti miestnych daní.

Vláda prehodnotí, s ohľadom na plnenie a dodržiavanie fiškálnych pravidiel Paktu stability rastu, ktorými je SR viazaná, a pri zohľadnení zákona o rozpočtovej zodpovednosti, zavedenie režimu samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov po roku 2017.

Vláda pristúpi k zvýšeniu spotrebnej dane z tabaku s dôrazom na ochranu zdravia obyvateľov. Vláda zváži prijatie legislatívneho návrhu s vopred preddefinovaným zvyšovaním sadzieb dane na strednodobý časový horizont.

Vláda v rámci podpory dobrovoľného plnenia daňových povinností zanalyzuje zavedenie možnosti hodnotenia daňových subjektov na základe spoľahlivosti, čoho výsledkom má byť tiež prevencia vzniku daňových a colných nedoplatkov.

Znižovanie administratívnej záťaže a podpora podnikateľského prostredia vo finančnej oblasti

Plnenie daňových povinností predstavuje dlhodobo kritický moment, ktorý je podnikateľskou verejnosťou označovaný za jednu zo záťaží v podnikaní v Slovenskej republike. S cieľom udržať kvalitné a konkurencieschopné podnikateľské prostredie a dosiahnuť spravodlivú a efektívnu hospodársku súťaž vláda pristúpi ku krokom, ktoré povedú k zníženiu administratívnej záťaže podnikateľov v oblasti daní.

Vláda zabezpečí:
  • zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 % a každoročné prehodnocovanie ďalšieho znižovania,
  • zrušenie inštitútu daňovej licencie pre zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2018,
  • zvýšenie limitu na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov,
  • a bude pokračovať v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach s možnosťou ich rozšírenia na ďalšie odvetvia,
  • prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podporiť investície.

Efektívna finančná správa

Vláda bude pokračovať v budovaní efektívnej a zákaznícky orientovanej finančnej správy s minimalizáciou nutnosti kontaktu klienta s verejnou správou. Verejnosť získa jednotné prístupové miesto na finančnej správe pre oblasť výberu daní a odvodov, kde nájde všetky potrebné služby a zdieľané údaje pre túto oblasť bez nutnosti viacnásobnej komunikácie s rôznymi orgánmi verejnej správy.

Finančná správa bude zároveň proaktívne poskytovať svoje služby a prinesie nové produkty pre organizácie verejného, ale aj súkromného sektora tak, aby tieto mohli komunikovať s klientom bez potreby fyzického kontaktu s finančnou správou. Poskytne tak pre povinné subjekty transparentný prístup k informáciám o plnení si svojich daňovo-odvodových povinností, ako aj zavedie do praxe služby s pridanou hodnotou pre občanov a produkty pre podnikateľov. Vláda tým zníži bremeno byrokracie a záťaže pre občanov a podnikateľov nielen v daňovo-odvodovej oblasti, ale aj v iných sférach spoločnosti nadväzujúcich na túto oblasť.

Vláda bude podporovať rozvoj motivačných a edukačných nástrojov na ďalšie zvyšovanie dobrovoľného plnenia daňových povinností, na zvýšenie informovanosti a transparentnosti legislatívy pre malých a stredných podnikateľov.

S cieľom zvýšenia efektivity správy daní a účinnosti daňových kontrol vláda podporí ďalší rozvoj procesov elektronizácie finančnej správy aj so zameraním na elektronickú výmenu potrebných informácií s daňovými správami iných štátov.

Vláda bude dbať na to, aby bola zabezpečená plná funkčnosť obojsmernej elektronickej komunikácie finančnej správy.

Novelou daňového poriadku vláda upraví daňové tajomstvo tak, aby tento inštitút v plnom rozsahu rešpektoval medzinárodné a európske štandardy administratívnej spolupráce v daňovej oblasti a nebol prekážkou v boji proti daňovým únikom a podvodom, pričom ambíciou bude ďalšie zvyšovanie daňovej transparentnosti. Novelou daňového poriadku sa nahradia jednotlivé výnimky z daňového tajomstva všeobecnou formuláciou tak, aby sa v prípade nových požiadaviek ostatných štátnych orgánov na poskytnutie daňového tajomstva, nemusela zakaždým dopĺňať nová výnimka do daňového poriadku. Je potrebné zachovať minimálny štandard ochrany daňového tajomstva, aby v plnom rozsahu rešpektoval medzinárodné a európske záväzky administratívnej spolupráce v daňovej oblasti.

Vláda pripraví návrh zákona, ktorý ustanoví jednotné pravidlá štátnej služby vo finančnej správe pre všetkých jej odborných pracovníkov, a zakotví jednotnú úpravu kompetencií orgánov finančnej správy, oprávnení a povinností jej pracovníkov. Podstatou predmetného návrhu bude prispôsobenie právneho postavenia štátnych (civilných) zamestnancov finančnej správy právnemu postaveniu colníkov, pričom nebude obsahovať prvky negácie súčasných benefitov. Zároveň sa zváži možnosť naviazať mechanizmus odmeňovania pracovníkov finančnej správy na objektívne ukazovatele jej výkonnosti.

Vláda podporí vznik Úradu pre vybrané hospodárske subjekty transformáciou úradu pre vybrané daňové subjekty. Úlohou tohto úradu bude zabezpečovať osobitný servis pre vybrané subjekty pôsobiace na Slovensku. Zvýši sa tak efektívnosť komunikácie s finančnou správou v rámci daňovej a colnej agendy, metodická podpora pri riešení sporných otázok a vytváranie správnej praxe pre dosiahnutie právnej istoty. Finančná správa zavedením tohto inštitútu získa možnosť monitoringu dodržiavania dohodnutých podmienok a zákonných povinností subjektov s využitím štandardných audítorských postupov.

Prehodnotenie zabezpečenia dlhodobého financovania slovenského bankového sektora

Vláda pristúpi ku komplexnej revízií v oblasti vydávania hypotekárnych záložných listov v nadväznosti na evidované podnety od subjektov finančného trhu, ako aj plánované odporúčania v tejto oblasti na európskej úrovni najmä zo strany Európskeho orgánu dohľadu nad bankovníctvom a rastúcu potrebu prehodnotenia dlhodobého financovania v slovenskom bankovom sektore. Výsledkom bude úprava príslušnej legislatívy.

Hazardné hry

Vláda bude svojou legislatívnou iniciatívou naďalej zabezpečovať primeranú, systematickú a súdržnú realizáciu svojej politiky v oblasti hazardných hier s nastavením nediskriminujúcich regulačných opatrení v zmysle základných princípov práva EÚ.

Jej zámerom bude najmä reagovať na poznatky a skúsenosti z doterajšieho vývoja tohto špecifického segmentu podnikania, technologický rozvoj a zároveň aj trendy vývoja segmentu hazardu v okolitých krajinách za súčasného sledovania verejného záujmu, ochrany spotrebiteľa a posilnenia princípov zodpovedného hrania.

Vláda preto:
  • prehodnotí prístup k regulácii hazardných hier zmenou zákona o hazardných hrách v oblasti prevádzkovania a propagovania hazardných hier zahraničnými subjektmi,
  • navrhne efektívnejšie pravidlá a podmienky v oblasti dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier s dôrazom na výherné prístroje,
  • zvýši úroveň ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých v oblasti online hazardných hier v nadväznosti na Odporúčanie EK vo sfére poskytovania služieb online hazardných hier.
Kapitálový trh a poisťovníctvo

V oblasti finančného trhu sa vláda bude naďalej usilovať o zvýšenie súčasnej úrovne ochrany investorov a spotrebiteľov využívajúcich finančné služby a bude presadzovať primeranú reguláciu jednotlivých účastníkov finančného trhu.

Vláda zvýši ochranu finančného spotrebiteľa pri distribúcii finančných služieb za účelom skvalitnenia systému osobitného finančného vzdelávania pre sprostredkovateľov finančných služieb a finančných poradcov, zvýšenia transparentnosti a prehľadnosti nákladov finančných sprostredkovateľov spojených s distribúciou finančných služieb vrátane provízií finančných sprostredkovateľov a v neposlednom rade aj obmedzenia prenosu finančnej záťaže na finančných spotrebiteľov, vyplývajúceho zo zvyšovania distribučných nákladov.

Vláda bude analyzovať súčasný stav a následne zváži prípravu legislatívy na zavedenie systému ochrany klientov poisťovní v záujme dosiahnutia porovnateľnej ochrany klientov na celom finančnom trhu s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých sektorov finančného trhu. V súvislosti s tým vláda zváži aj zavedenie osobitného odvodu pre poisťovne s cieľom financovať ochranu klientov poisťovní z príspevkov sektora.


Ochrana finančného spotrebiteľa v oblasti finančných služieb

Medzi hlavné priority vlády v oblasti politiky finančného trhu a dohľadu nad finančným trhom patrí zvýšenie ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu a vyššia účinnosť dohľadu.

V súvislosti s požiadavkou na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti bude vláda presadzovať model celoplošného finančného vzdelávania, najmä prostredníctvom systému školských zariadení. Zámerom je presadenie otvorenej diskusie na úrovni spolupráce s Ministerstvom školstva SR, ktorého cieľom je nájsť nové inovatívne postupy pri tvorbe materiálov a podkladov pre vzdelávanie v školských zariadeniach. Následnou spoluprácou sa vytvárajú predpoklady pre efektívnejšie finančné vzdelávanie učiteľov ako sprostredkovateľov vedomostí pre svojich študentov prostredníctvom Národného štandardu finančnej gramotnosti.


Témy v súvislosti s SK PRES 2016

V oblasti finančného trhu bude vláda naďalej vyvíjať maximálne úsilie o posilňovanie stability, dôveryhodnosti a bezpečnosti finančného sektora vrátane úverových a investičných inštitúcií, ochrany vkladateľov, investorov a spotrebiteľov a taktiež presadzovať primeranú a dlhodobo udržateľnú a obozretnú reguláciu tak vo vzťahu k jednotlivých účastníkom finančného trhu, ako aj vo vzťahu k európskym inštitúciám.

Vláda podporí dobudovanie plne funkčnej a akcieschopnej bankovej únie skladajúcej sa z troch pilierov, menovite jednotného mechanizmu dohľadu nad úverovými inštitúciami, jednotného mechanizmu na riešenie krízových situácií bánk a európskej schémy poistenia vkladov.

Vláda sa bude usilovať o dosiahnutie dohody na úrovni EÚ v priebehu nasledujúceho roka a o schválenie návrhu vo forme nariadenia o vytvorení Európskej schémy poistenia vkladov, ako aj o tvorbu opatrení na znižovanie rizík v európskom finančnom sektore.

Vláda zabezpečí uzavretie tzv. Loan Facility Agreement medzi SR a Jednotnou rezolučnou radou a taktiež zabezpečí nadväzujúce úpravy v legislatíve SR, spojené s uzavretím tejto dohody za účelom posilnenia dôveryhodnosti a stability druhého piliera bankovej únie a bankového sektora SR.

Vláda podporí snahu o vytvorenie spoločného zabezpečovacieho mechanizmu pre úverové inštitúcie pomocou Európskeho stabilizačného mechanizmu a vykoná potrebné a nadväzujúce opatrenia, ktoré posilnia dlhodobú stabilitu a dôveryhodnosť úverových inštitúcií v eurozóne.

Vláda bude podporovať a presadzovať opatrenia a činnosti, prostredníctvom ktorých môže čo najúčinnejšie odhaľovať a obmedzovať pohyb finančných prostriedkov a iných aktív zameraných na podporu a financovanie teroristických činov. Ďalej bude uplatňovať opatrenia napomáhajúce sledovaniu teroristických organizácií všade tam, kde je to možné, s cieľom zabrániť im v páchaní trestnej činnosti o obmedziť zdroje príjmov teroristických organizácií.

Vláda bude aj naďalej podporovať vytváranie únie kapitálových trhov. V rámci vytvárania tejto únie sa predpokladá prijatie viacerých legislatívnych aj nelegislatívnych opatrení upravujúcich fungovanie na kapitálových trhoch. Tieto opatrenia by mali vo zvýšenej miere uľahčiť a rozvinúť možnosti poskytovania a získavania finančných prostriedkov pre malé a stredné podniky aj mimo bankového sektora.


Strategické investície

Efektívne verejné investície sú dôležitým prvkom pre štrukturálne zmeny v spoločnosti a národného hospodárstva. V minulom období boli výrazne znížené v dôsledku potreby konsolidácie verejných financií. V podmienkach Slovenskej republiky sú fondy EÚ vrátane národného spolufinancovania kľúčovým zdrojom podpory rozvojových aktivít. Je predpoklad, že po roku 2020 budú zdroje EÚ určené na dosahovanie cieľov kohéznej politiky v porovnaní so súčasným obdobím obmedzené. Preto vláda musí pri verejných investíciách klásť dôraz na väčšiu diverzifikáciu zdrojov financovania investičných potrieb SR.

Vláda vytvorí podmienky na zavedenie strategického plánovania a strategického projektového riadenia na centrálnej úrovni v zmysle špecifických odporúčaní Európskej únie a OECD. Medzi tieto opatrenia bude patriť vypracovanie národného strategického investičného rámca, ktorý bude kvantifikovať strednodobú potrebu investícií do jednotlivých oblastí,  a návrhu zdrojov financovania týchto potrieb vrátane inovatívnych zdrojov financovania. 22053