primeminister  


 

Podpredseda vlády Slovenskej republiky
pre investície
Ľubomír Vážny

 
PREMIÉR : Vláda si pri eurofondoch úlohu splnila, zvyšok je na mestách a obciach
27.03.2015 PREMIÉR : Vláda si pri eurofondoch úlohu splnila, zvyšok je na mestách a obciach Bratislava 27. marca (TASR) – Vláda SR si pri čerpaní eurofondov svoju úlohu splnila, zvyšok je už na prijímateľoch pomoci, mestách a obciach. Povedal to dnes novinárom premiér Robert Fico (Smer-SD) v rámci konferencie o eurofondoch na nové programové obdobie, ktorá sa koná v Bratislave. Kabinet podľa n...
Dnes 27. marca 2015 sa vo vládnom hoteli Bôrik konala konferencia za účasti predsedu vlády SR R. Fica, podpredsedu vlády SR pre investície Ľ. Vážneho a eurokomisárky pre regionálny rozvoj C. Cretu
27.03.2015 Dnes 27. marca 2015 sa vo vládnom hoteli Bôrik konala konferencia za účasti predsedu vlády SR R. ...Hlavnými témami konferencie bolo čerpanie európskych finančných prostriedkov v novom Programovom období 2014 – 2020 a prezentácia jednotlivých Operačných programov. Eurokomisárka ocenila pozitívne výsledky, ktoré Slovensko dosiahlo v spustení nového Programového obdobia, keďže väčšina Operačných programov ...
Komisárka EK pre regionálny rozvoj dnes rokovala s podpredsedom vlády SR pre investície
26.03.2015 Komisárka EK pre regionálny rozvoj dnes rokovala s podpredsedom vlády SR pre investícieDnes 26. marca 2015 v priestoroch Úradu vlády SR rokoval podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny s komisárkou pre regionálnu a mestskú politiku  Corinou Crețu. Pracovné rokovanie, ktoré sa konalo za účasti Riadiacich orgánov operačných programov, Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a pracovn...
25.03.2015 Na návštevu Slovenskej republiky pricestuje eurokomisárka Corina CretuV dňoch 26. až 27. marca 2015 pricestuje na pracovnú návštevu Slovenskej republiky európska komisárka  pre regionálnu politiku Corina Cretu. Vo štvrtok 26. marca 2015 o 10,30 hod. sa na Úrade vlády SR uskutoční pracovné rokovanie eurokomisárky C. Cretu  s podpredsedom vlády SR Ľ. Vážnym a so zástupcami ...
Návšteva podpredsedu vlády Laoskej ľudovodemokratickej republiky
11.11.2014 Návšteva podpredsedu vlády Laoskej ľudovodemokratickej republiky V dňoch 8. - 10. novembra 2014 sa v SR uskutočnila návšteva podpredsedu vlády zodpovedného za ekonomické vzťahy Laoskej ľudovodemokratickej republiky Somsavata Lengsavada. Na Úrade vlády SR prijal  Laoského predstaviteľa predseda vlády SR R. Fico a včera 10. novembra 2014 aj podpredseda vlády SR pre inv...
Podpredseda vlády SR pre investície na neformálnom stretnutí ministrov pre politiku súdržnosti
16.10.2014 Podpredseda vlády SR pre investície na neformálnom stretnutí ministrov pre politiku súdržnostiDňa 10. októbra 2014 sa v Miláne uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov pre politiku súdržnosti. Hlavným cieľom stretnutia bola diskusia na tému uplatňovania makro ekonomických kondicionalít, vrátane ustanovenia formátu pravidelnej politickej diskusie k výsledkom politiky súdržnosti v rámci Rady EÚ. ...
Robert Fico: Partnerská dohoda je pre Slovensko životne dôležitý dokument
24.06.2014 Robert Fico: Partnerská dohoda je pre Slovensko životne dôležitý dokument Európska komisia Slovensku minulý týždeň schválila Partnerskú dohodu na roky 2014 - 2020. Slovensko bolo v poradí piaty členský štát Európskej únie, ktorý má tento dokument schválený. „Tento fakt je dostatočným dôkazom úspechu jednak samotných príprav na slovenskej strane aj vysokej úrovne postupov, kto...
Európska komisia dnes schválila Slovensku Partnerskú dohodu na roky 2014 - 2020
20.06.2014 Európska komisia dnes schválila Slovensku Partnerskú dohodu na roky 2014 - 2020Dnes uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.  Štrukturálne fondy a K...
14.04.2014 Stanovisko k článku Plus 7 dní „Objav teplej vody“Týždenník Plus 7 dní vo svojom 15. čísle v článku „Objav teplej vody“ zasa raz preukázal vysokú mieru novinárskej neprofesionality a neodbornosti. Autorka článku p. Lučaiová totiž postavila celý článok na jednostranných tvrdeniach samozvaného odborníka na energetiku Karola Gáleka bez toho, aby oslovila aj ...
24.03.2014 Ľubomír Vážny : „Zákon o ochrane subdodávateľov je pokrytecký“Poslanci NR SR, členovia vlády, zamestnávateľské zväzy a iné subjekty, prakticky všetci dostávame negatívne správy najmä zo stavebného trhu o neplatení subdodávateľom o ich ťaživej situácii v celom reťazci obchodných vzťahov a následkoch, ktoré vyúsťujú do reštrukturalizácie až krachu doposiaľ zdravých pod...

Príprava Partnerskej dohody na nové programové obdobie 2014 - 2020


Konsolidované znenia návrhov nariadení EK


Koncepcia obnoviteľných zdrojov energie

Kompetencie podpredsedu vlády SR pre investície

- koordinuje veľké investičné projekty, ktorých predpokladané investičné náklady prevyšujú sumu 1 miliarda eur a ktoré sa realizujú štátom alebo so spoluúčasťou štátu, s výnimkou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ,

- koordinuje veľké investičné projekty, ktorých predpokladané investičné náklady sú nižšie ako 1 miliarda eur a ktoré sa realizujú štátom alebo so spoluúčasťou štátu na základe rozhodnutia vlády, s výnimkou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ,

- hodnotí reálnosť a potrebu investičných projektov uvedených v odsekoch vyššie,

- predkladá vláde štúdie uskutočniteľnosti s konkrétnymi návrhmi financovania a návrhmi na výstavbu,

- vypracováva Stratégiu hospodárskeho rozvoja Slovenska, ktorá má obsahovať koncepcie rozvojových programov v oblasti hospodárstva a ekonomiky.

Podpredseda vlády SR pre investície okrem toho

- je podpredsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre Partnerskú dohodu na roky 2014 -2020,

- spolupracuje pri koordinácii príprav Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 na národnej úrovni,

- spolupracuje pri koordinácii využívania finančných prostriedkov z Európskej únie v programovom období 2014-2020.
 
 

Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície

Článok 1
Úvodné ustanovenia
 1. Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície (ďalej len „štatút“) sa vydáva v súlade s §1 ods.2 zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
 2. Tento štatút upravuje postavenie, zodpovednosť, pôsobnosť a úlohy podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície ( ďalej len „podpredseda vlády“), zásady činnosti, organizačné zabezpečenie jeho činnosti a vzťahy podpredsedu vlády k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom.
 3. Podpredseda vlády sa pri výkone svojej funkcie riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými  zákonmi, zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Článok 2
Postavenie podpredsedu vlády
 1. Podpredseda vlády, ako člen vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) ktorý neriadi ministerstvo bol vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky dňa 26.11.2012.
 2. V  rozsahu plnenia svojich úloh a v súvislosti s výkonom svojej funkcie, si podpredseda vlády môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie. Ich úlohy, agendu, zloženie,  zásady  činnosti,  technické  a organizačné  zabezpečenie  činnosti,  ako   aj práva a povinnosti   členov,  vymedzí podpredseda vlády.

Článok 3
Pôsobnosť podpredsedu vlády
 1. Podpredseda vlády plní úlohy v oblastiach:
  1. koordinácie veľkých investičných projektov,
  2. spolupráce pri využívania finančných prostriedkov z Európskej únie v  programovom období 2014-2020.
 2. Podpredseda vlády podľa odseku 1 písm. a) najmä:
  1. koordinuje veľké investičné projekty, ktorých predpokladané investičné náklady prevyšujú sumu 1 miliarda eur, a ktoré sa realizujú štátom alebo so spoluúčasťou štátu, s výnimkou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ,
  2. koordinuje veľké investičné projekty, ktorých predpokladané investičné náklady sú nižšie ako 1 miliarda eur, a ktoré sa realizujú štátom alebo so spoluúčasťou štátu na základe rozhodnutia vlády, s výnimkou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ,
  3. hodnotí reálnosť a potrebu investičných projektov uvedených v písmenách a), a b),
  4. predkladá vláde štúdie uskutočniteľnosti s konkrétnymi návrhmi financovania a návrhmi na výstavbu,
  5. vypracováva  Stratégiu hospodárskeho rozvoja Slovenska, ktorá má obsahovať koncepcie rozvojových programov v oblasti hospodárstva a ekonomiky.
 3. Podpredseda vlády podľa odseku 1 písm.b) najmä:
  1. je podpredsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre Partnerskú dohodu na roky 2014 -2020,
  2. spolupracuje pri koordinácii príprav Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 na národnej úrovni,
  3. spolupracuje pri koordinácii využívania finančných prostriedkov z Európskej únie v programovom období 2014-2020.

Článok 4
Vzťah podpredsedu vlády k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej  správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom
 1. Podpredseda vlády pri plnení svojich úloh podľa článku 3 vystupuje vo vzťahu k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy ako koordinačný, odborný a konzultačný orgán.
 2. Pri plnení úloh podľa článku 3 sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy povinné poskytovať podpredsedovi vlády potrebnú súčinnosť.
 3. Pri svojej činnosti využíva podpredseda vlády informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, expertné a odborné dokumenty Európskej únie, domácich a zahraničných odborných inštitúcií.
Článok 5
Vzťah podpredsedu vlády k Úradu vlády Slovenskej republiky
 1. Plnenie úloh podpredsedu vlády organizačne a technicky zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky ( ďalej len „ úrad vlády“).
 2. Podpredseda vlády ako gestor koordinuje pri plnení svojich úloh príslušné organizačné útvary úradu vlády.
 3. Výdavky spojené s plnením úloh podpredsedu vlády sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu, týkajúci sa plnenia úloh podpredsedu vlády sa predkladá ako súčasť návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly úradu vlády. Podpredseda vlády predkladá úradu  vlády  návrh  rozpočtu  odôvodňujúci finančné náklady potrebné na zabezpečenie plnenia úloh podpredsedu vlády v čase prípravy štátneho rozpočtu na nasledujúci rok.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
 1. Zmeny a doplnenia tohto štatútu schvaľuje vláda na návrh podpredsedu vlády.
 2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou.

 
DOPRAVA: Most cez Dunaj pri Komárne by mal stáť do roku 2017
30.10.2014 DOPRAVA: Most cez Dunaj pri Komárne by mal stáť do roku 2017Slovensko a Maďarsko chcú vo februári budúceho roka požiadať Európsku komisiu o schválenie financovania projektu výstavby cestného mosta cez Dunaj medzi Komárnom a Komáromom. Obe krajiny majú podľa podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho zabezpečenú prípravu výstavby mosta. BRATISLAVA 30. októ...
22.01.2014 Slováci môžu dostať peniaze na vlastnú elektrinu. Od únieBratislava - Slováci si budú môcť vyrábať vlastnú elektrinu a Európska únia im na to prispeje. Ak sa domácnosť rozhodne umiestniť si na strechu napríklad slnečný panel, mohla by na jeho kúpu získať dotáciu približne vo výške 1 500 eur. Štát preto v týchto týždňoch rokuje s Bruselom o tom, aby sme z nášho ...
Perspektíva smerovania rovná sa veľké investície
14.01.2014 Perspektíva smerovania rovná sa veľké investícieHospodársky rast, a s tým súvisiaci predpokladaný rast zamestnanosti, aj keď situácia nemusí byť vždy priaznivá, ale pre prípravu pre investície si to vyžaduje dohoda na nasledujúce programové obdobie vytýčené v Partnerskej dohode. O podrobnostiach, ktoré sa netýkajú len dohody, sa rozprávame s podpredsedo...
21.11.2013 Milióny na kanalizácie a cesty neprepadnúBudovanie kanalizácií v slovenských obciach za 80 miliónov či postavenie obchvatu Bardejova za 40 miliónov eur sa takmer neuskutočnilo. Eurofondom na tieto projekty hrozilo prepadnutie. Slovensko však napokon včera dostalo v Európskom parlamente výnimku a pri ohrozených projektoch spolu za 250 až 600 milió...
20.11.2013 Slovensko získa z eurofondov dve miliardy navyšeBrusel včera odsúhlasil, že Slovensko dostane z eurofondov na najbližších sedem rokov v čistom po zaplatení odvodov vyše 13,5 miliárd eur. Je to o 2 miliardy eur viac ako v terajšom sedemročnom období na roky 2007 až 2013. Po mesiacoch zložitých rokovaní Európsky parlament v utorok podporil dlhodobý rozpoč...
12.11.2013 Ľubomír Vážny hovoril s Ukrajinou o širokorozchodnej tratiSlovensko a Ukrajina sa zhodli na jednoznačnej podpore projektu širokorozchodnej železničnej trate, ktorá by mala byť predĺžená cez územie Slovenska od Košíc cez Bratislavu do Rakúska. BRATISLAVA 12. novembra (WEBNOVINY) - Podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny rokoval v utorok v Kyjeve o projek...
29.10.2013 Vážny chce zvýhodniť prenájmy úľavou dane Nehnuteľnosti. Bonus by mal naštartovať trh s nájomnými bytmi, ktorých je v porovnaní s minulým rokom o 13-tisíc menej. Bratislava - Tisícky majiteľov bytov by mali platiť z príjmov z prenájmu nižšie dane ako v súčasnosti. S takýmto návrhom prichádza podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny (Sme...
17.10.2013 TREND: Brusel nechce investovať do múrov a priehradPodpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny o eurofondoch Európska komisia chce, aby Slovensko okresalo svoj plán rozdelenia eurofondov. Nechce financovať stavebné práce na verejných budovách, vodné diela a lokálne cesty. Brusel sa chce sústrediť na tranzitné koridory. Vláda zase tvrdí, že cesty dr...
R. REDHAMMER: Vedu a výskum nemožno oddeliť od univerzitného školstva (2)
23.09.2013 R. REDHAMMER: Vedu a výskum nemožno oddeliť od univerzitného školstva (2)Bratislava 23. septembra (TASR) - Lepšie podmienky na vzdelávanie a život študentov, menej byrokracie a viac efektivity, užšie prepojenie s biznisom a viac peňazí pre kvalitné školy a výskum. To sú hlavné ciele rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Roberta Redhammera, ktoré predostrel...
09.09.2013 PRAVDA : Plánovanie diaľnic trvá dlhšie ako ich výstavbaNaplánovať, ako bude kvalitná štvorprúdovka reálne vyzerať, trvá často dlhšie ako jej výstavba. Príkladom je najnovšie aj nultý obchvat Bratislavy, diaľnica D4, o ktorej rozpráva niekoľko vládnych garnitúr, ale ani jedna zatiaľ nepoložila základný kameň stavby. Na to, aby sa diaľnice začali budovať, sú tot...
Dátum narodenia: 15. júl 1957
Miesto narodenia: Žilina
Vzdelanie: Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava, odbor pozemné staviteľstvo
Profesionálna prax:
26. november 2012 - podpredseda vlády SR pre investície
2012 poslanec Národnej rady SR
člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
2010 - 2012 poslanec Národnej rady SR
člen Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
predseda Komisie pre dopravnú infraštruktúru a elektronické komunikácie pri Výbore NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
2006 - 2010 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
2002 - 2006 poslanec Národnej rady SR
podpredseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
člen Mandátového a imunitného výboru NR SR
predseda Komisie pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií pri Výbore NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
1994 - 2002 riaditeľ a konateľ spoločnosti Stavoinvesta, s. r. o., Banská Bystrica
1985 - 1994 vedúci oddelenia cien a typizácie, vedúci útvaru typizácie a projektovania, technický námestník, riaditeľ organizácie, Stavoinvesta, Investorsko-inžinierska organizácia, Banská Bystrica
1981 - 1985 majster, stavbyvedúci v hlavnej stavebnej výrobe, technicko-vývojový pracovník, Pozemné stavby, š. p. Trnava
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Telefón: 02/ 572 95 322, 318
Fax: 02/524 91 647
e-mail: vicepremier@vlada.gov.sk


Hovorkyňa podpredsedu vlády SR pre investície Silvia Belešová
Telefón: 02/ 572 95 323
e-mail:  silvia.belesova@vlada.gov.sk