primeminister  


 

Podpredseda vlády Slovenskej republiky
pre investície
Ľubomír Vážny

 
Neformálne ministerské stretnutie V4+4 a účasť na konferencii Strategické plánovanie a budúcnosť kohéznej politiky po roku 2020
04.02.2016 Neformálne ministerské stretnutie V4+4 a účasť na konferencii Strategické plánovanie a budúcnosť ...Dňa 26. 1. 2016 sa uskutočnilo v Prahe neformálne stretnutie ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti krajín V4, Bulharska, Chorvátska, Slovinska a Rumunska. Slovenskú republiku na uvedenom zasadnutí zastupoval podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny.  Mottom tohto stretnutia bolo „osem kraj...
Podpredseda vlády SR Ľ. Vážny na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2015
08.12.2015 Podpredseda vlády SR Ľ. Vážny na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2015Podpredseda vlády SR Ľ. Vážny vystúpil na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva na tému využitia fondov európskej únie. Slovenská republika je od svojho vstupu do EÚ príjemcom značného objemu finančných prostriedkov, čomu zodpovedá viac ako 80 % všetkých verejných investícií. V absolútnych číslach to z...
Podpredseda vlády SR na pracovnom stretnutí ministrov v Lotyšsku
09.06.2015 Podpredseda vlády SR na pracovnom stretnutí ministrov v LotyšskuV dňoch 8. až 9. júna 2015  sa podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny zúčastnil v Rige neformálneho stretnutia ministrov zodpovedných za politiku súdržnosti, ktoré organizovalo lotyšské predsedníctvo. Ministri členských štátov EÚ diskutovali za prítomnosti komisárky pre regionálnu politiku Corin...
Podpredseda vlády SR pre investície Ľ. Vážny na zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou
07.05.2015 Podpredseda vlády SR pre investície Ľ. Vážny na zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku a ...V dňoch 5. - 6. mája 2015sa v Bratislave konalo plenárne zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou. Slovenskú delegáciu viedol vicepremiér pre investície Ľubomír Vážny, ruskú minister priemyslu a obchodu Ruskej federácie D...
Podpredseda vlády SR pre investície Ľ. Vážny v Kyjeve na konferencii o podpore Ukrajiny
29.04.2015 Podpredseda vlády SR pre investície Ľ. Vážny v Kyjeve na konferencii o podpore Ukrajiny     Včera sa v Kyjeve konala Medzinárodná konferencia pod názvom „Internationall support for Ukraine“. Konferencia bola prezentáciou a preukázaním pokroku reforiem na Ukrajine a pozostávala z dvoch častí. Prvá časť sa zaoberala prioritne politickými témami a druhá časť sa skladala zo štyroch panelov: obno...
27.04.2015 Podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny v Kyjeve na konferencii o podpore UkrajinyV utorok 28. apríla 2015 o 9.00 hv Národnom športovom komplexe Olympiyskiy v Kyjeve sa podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny zúčastní na konferencii pod názvom „International Support for Ukraine“, ktorej cieľom je podporiť Ukrajinu v jej reformnom procese. Podpredseda vlády vystúpi na konferenc...
16.04.2015 Stanovisko kancelárie podpredsedu vlády SR pre investície k aktuálnemu čerpaniu eurofondovVláda SR v úzkej spolupráci s EK robí všetky kroky na to, aby využila všetky pridelené prostriedky z fondov EÚ.  Aktuálne čerpanie je na úrovni 66 %, z čoho vyplýva, že tempo čerpania rastie. Tento rast je spôsobený najmä tým, že sú zazmluvnené projekty na úrovni 106 % alokácie. V tejto finálnej fáze je te...
PREMIÉR : Vláda si pri eurofondoch úlohu splnila, zvyšok je na mestách a obciach
27.03.2015 PREMIÉR : Vláda si pri eurofondoch úlohu splnila, zvyšok je na mestách a obciach Bratislava 27. marca (TASR) – Vláda SR si pri čerpaní eurofondov svoju úlohu splnila, zvyšok je už na prijímateľoch pomoci, mestách a obciach. Povedal to dnes novinárom premiér Robert Fico (Smer-SD) v rámci konferencie o eurofondoch na nové programové obdobie, ktorá sa koná v Bratislave. Kabinet podľa n...
Dnes 27. marca 2015 sa vo vládnom hoteli Bôrik konala konferencia za účasti predsedu vlády SR R. Fica, podpredsedu vlády SR pre investície Ľ. Vážneho a eurokomisárky pre regionálny rozvoj C. Cretu
27.03.2015 Dnes 27. marca 2015 sa vo vládnom hoteli Bôrik konala konferencia za účasti predsedu vlády SR R. ...Hlavnými témami konferencie bolo čerpanie európskych finančných prostriedkov v novom Programovom období 2014 – 2020 a prezentácia jednotlivých Operačných programov. Eurokomisárka ocenila pozitívne výsledky, ktoré Slovensko dosiahlo v spustení nového Programového obdobia, keďže väčšina Operačných programov ...
Komisárka EK pre regionálny rozvoj dnes rokovala s podpredsedom vlády SR pre investície
26.03.2015 Komisárka EK pre regionálny rozvoj dnes rokovala s podpredsedom vlády SR pre investícieDnes 26. marca 2015 v priestoroch Úradu vlády SR rokoval podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny s komisárkou pre regionálnu a mestskú politiku  Corinou Crețu. Pracovné rokovanie, ktoré sa konalo za účasti Riadiacich orgánov operačných programov, Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a pracovn...

Príprava Partnerskej dohody na nové programové obdobie 2014 - 2020


Konsolidované znenia návrhov nariadení EK


Koncepcia obnoviteľných zdrojov energie

Kompetencie podpredsedu vlády SR pre investície

- koordinuje veľké investičné projekty, ktorých predpokladané investičné náklady prevyšujú sumu 1 miliarda eur a ktoré sa realizujú štátom alebo so spoluúčasťou štátu, s výnimkou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ,

- koordinuje veľké investičné projekty, ktorých predpokladané investičné náklady sú nižšie ako 1 miliarda eur a ktoré sa realizujú štátom alebo so spoluúčasťou štátu na základe rozhodnutia vlády, s výnimkou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ,

- hodnotí reálnosť a potrebu investičných projektov uvedených v odsekoch vyššie,

- predkladá vláde štúdie uskutočniteľnosti s konkrétnymi návrhmi financovania a návrhmi na výstavbu,

- vypracováva Stratégiu hospodárskeho rozvoja Slovenska, ktorá má obsahovať koncepcie rozvojových programov v oblasti hospodárstva a ekonomiky.

Podpredseda vlády SR pre investície okrem toho

- je podpredsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre Partnerskú dohodu na roky 2014 -2020,

- spolupracuje pri koordinácii príprav Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 na národnej úrovni,

- spolupracuje pri koordinácii využívania finančných prostriedkov z Európskej únie v programovom období 2014-2020.
 
 

Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície

Článok 1
Úvodné ustanovenia
 1. Štatút podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície (ďalej len „štatút“) sa vydáva v súlade s §1 ods.2 zákona č.575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
 2. Tento štatút upravuje postavenie, zodpovednosť, pôsobnosť a úlohy podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície ( ďalej len „podpredseda vlády“), zásady činnosti, organizačné zabezpečenie jeho činnosti a vzťahy podpredsedu vlády k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom.
 3. Podpredseda vlády sa pri výkone svojej funkcie riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými  zákonmi, zákonmi, právne záväznými aktmi Európskej únie, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a uzneseniami vlády, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Článok 2
Postavenie podpredsedu vlády
 1. Podpredseda vlády, ako člen vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) ktorý neriadi ministerstvo bol vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky dňa 26.11.2012.
 2. V  rozsahu plnenia svojich úloh a v súvislosti s výkonom svojej funkcie, si podpredseda vlády môže zriaďovať pracovné skupiny alebo komisie. Ich úlohy, agendu, zloženie,  zásady  činnosti,  technické  a organizačné  zabezpečenie  činnosti,  ako   aj práva a povinnosti   členov,  vymedzí podpredseda vlády.

Článok 3
Pôsobnosť podpredsedu vlády
 1. Podpredseda vlády plní úlohy v oblastiach:
  1. koordinácie veľkých investičných projektov,
  2. spolupráce pri využívania finančných prostriedkov z Európskej únie v  programovom období 2014-2020.
 2. Podpredseda vlády podľa odseku 1 písm. a) najmä:
  1. koordinuje veľké investičné projekty, ktorých predpokladané investičné náklady prevyšujú sumu 1 miliarda eur, a ktoré sa realizujú štátom alebo so spoluúčasťou štátu, s výnimkou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ,
  2. koordinuje veľké investičné projekty, ktorých predpokladané investičné náklady sú nižšie ako 1 miliarda eur, a ktoré sa realizujú štátom alebo so spoluúčasťou štátu na základe rozhodnutia vlády, s výnimkou projektov spolufinancovaných z fondov EÚ,
  3. hodnotí reálnosť a potrebu investičných projektov uvedených v písmenách a), a b),
  4. predkladá vláde štúdie uskutočniteľnosti s konkrétnymi návrhmi financovania a návrhmi na výstavbu,
  5. vypracováva  Stratégiu hospodárskeho rozvoja Slovenska, ktorá má obsahovať koncepcie rozvojových programov v oblasti hospodárstva a ekonomiky.
 3. Podpredseda vlády podľa odseku 1 písm.b) najmä:
  1. je podpredsedom Rady vlády Slovenskej republiky pre Partnerskú dohodu na roky 2014 -2020,
  2. spolupracuje pri koordinácii príprav Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020 na národnej úrovni,
  3. spolupracuje pri koordinácii využívania finančných prostriedkov z Európskej únie v programovom období 2014-2020.

Článok 4
Vzťah podpredsedu vlády k ministerstvám, ostatným ústredným orgánom štátnej  správy, orgánom územnej samosprávy a iným subjektom
 1. Podpredseda vlády pri plnení svojich úloh podľa článku 3 vystupuje vo vzťahu k ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy ako koordinačný, odborný a konzultačný orgán.
 2. Pri plnení úloh podľa článku 3 sú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy povinné poskytovať podpredsedovi vlády potrebnú súčinnosť.
 3. Pri svojej činnosti využíva podpredseda vlády informácie, stanoviská, podklady, rozbory a návrhy ústredných a miestnych orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, expertné a odborné dokumenty Európskej únie, domácich a zahraničných odborných inštitúcií.
Článok 5
Vzťah podpredsedu vlády k Úradu vlády Slovenskej republiky
 1. Plnenie úloh podpredsedu vlády organizačne a technicky zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky ( ďalej len „ úrad vlády“).
 2. Podpredseda vlády ako gestor koordinuje pri plnení svojich úloh príslušné organizačné útvary úradu vlády.
 3. Výdavky spojené s plnením úloh podpredsedu vlády sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Návrh rozpočtu, týkajúci sa plnenia úloh podpredsedu vlády sa predkladá ako súčasť návrhu rozpočtu rozpočtovej kapitoly úradu vlády. Podpredseda vlády predkladá úradu  vlády  návrh  rozpočtu  odôvodňujúci finančné náklady potrebné na zabezpečenie plnenia úloh podpredsedu vlády v čase prípravy štátneho rozpočtu na nasledujúci rok.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
 1. Zmeny a doplnenia tohto štatútu schvaľuje vláda na návrh podpredsedu vlády.
 2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia vládou.

 
DOPRAVA: Most cez Dunaj pri Komárne by mal stáť do roku 2017
30.10.2014 DOPRAVA: Most cez Dunaj pri Komárne by mal stáť do roku 2017Slovensko a Maďarsko chcú vo februári budúceho roka požiadať Európsku komisiu o schválenie financovania projektu výstavby cestného mosta cez Dunaj medzi Komárnom a Komáromom. Obe krajiny majú podľa podpredsedu vlády pre investície Ľubomíra Vážneho zabezpečenú prípravu výstavby mosta. BRATISLAVA 30. októ...
22.01.2014 Slováci môžu dostať peniaze na vlastnú elektrinu. Od únieBratislava - Slováci si budú môcť vyrábať vlastnú elektrinu a Európska únia im na to prispeje. Ak sa domácnosť rozhodne umiestniť si na strechu napríklad slnečný panel, mohla by na jeho kúpu získať dotáciu približne vo výške 1 500 eur. Štát preto v týchto týždňoch rokuje s Bruselom o tom, aby sme z nášho ...
Perspektíva smerovania rovná sa veľké investície
14.01.2014 Perspektíva smerovania rovná sa veľké investícieHospodársky rast, a s tým súvisiaci predpokladaný rast zamestnanosti, aj keď situácia nemusí byť vždy priaznivá, ale pre prípravu pre investície si to vyžaduje dohoda na nasledujúce programové obdobie vytýčené v Partnerskej dohode. O podrobnostiach, ktoré sa netýkajú len dohody, sa rozprávame s podpredsedo...
21.11.2013 Milióny na kanalizácie a cesty neprepadnúBudovanie kanalizácií v slovenských obciach za 80 miliónov či postavenie obchvatu Bardejova za 40 miliónov eur sa takmer neuskutočnilo. Eurofondom na tieto projekty hrozilo prepadnutie. Slovensko však napokon včera dostalo v Európskom parlamente výnimku a pri ohrozených projektoch spolu za 250 až 600 milió...
20.11.2013 Slovensko získa z eurofondov dve miliardy navyšeBrusel včera odsúhlasil, že Slovensko dostane z eurofondov na najbližších sedem rokov v čistom po zaplatení odvodov vyše 13,5 miliárd eur. Je to o 2 miliardy eur viac ako v terajšom sedemročnom období na roky 2007 až 2013. Po mesiacoch zložitých rokovaní Európsky parlament v utorok podporil dlhodobý rozpoč...
12.11.2013 Ľubomír Vážny hovoril s Ukrajinou o širokorozchodnej tratiSlovensko a Ukrajina sa zhodli na jednoznačnej podpore projektu širokorozchodnej železničnej trate, ktorá by mala byť predĺžená cez územie Slovenska od Košíc cez Bratislavu do Rakúska. BRATISLAVA 12. novembra (WEBNOVINY) - Podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny rokoval v utorok v Kyjeve o projek...
29.10.2013 Vážny chce zvýhodniť prenájmy úľavou dane Nehnuteľnosti. Bonus by mal naštartovať trh s nájomnými bytmi, ktorých je v porovnaní s minulým rokom o 13-tisíc menej. Bratislava - Tisícky majiteľov bytov by mali platiť z príjmov z prenájmu nižšie dane ako v súčasnosti. S takýmto návrhom prichádza podpredseda vlády pre investície Ľubomír Vážny (Sme...
17.10.2013 TREND: Brusel nechce investovať do múrov a priehradPodpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny o eurofondoch Európska komisia chce, aby Slovensko okresalo svoj plán rozdelenia eurofondov. Nechce financovať stavebné práce na verejných budovách, vodné diela a lokálne cesty. Brusel sa chce sústrediť na tranzitné koridory. Vláda zase tvrdí, že cesty dr...
R. REDHAMMER: Vedu a výskum nemožno oddeliť od univerzitného školstva (2)
23.09.2013 R. REDHAMMER: Vedu a výskum nemožno oddeliť od univerzitného školstva (2)Bratislava 23. septembra (TASR) - Lepšie podmienky na vzdelávanie a život študentov, menej byrokracie a viac efektivity, užšie prepojenie s biznisom a viac peňazí pre kvalitné školy a výskum. To sú hlavné ciele rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Roberta Redhammera, ktoré predostrel...
09.09.2013 PRAVDA : Plánovanie diaľnic trvá dlhšie ako ich výstavbaNaplánovať, ako bude kvalitná štvorprúdovka reálne vyzerať, trvá často dlhšie ako jej výstavba. Príkladom je najnovšie aj nultý obchvat Bratislavy, diaľnica D4, o ktorej rozpráva niekoľko vládnych garnitúr, ale ani jedna zatiaľ nepoložila základný kameň stavby. Na to, aby sa diaľnice začali budovať, sú tot...
Dátum narodenia: 15. júl 1957
Miesto narodenia: Žilina
Vzdelanie: Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická, Bratislava, odbor pozemné staviteľstvo
Profesionálna prax:
26. november 2012 - podpredseda vlády SR pre investície
2012 poslanec Národnej rady SR
člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
2010 - 2012 poslanec Národnej rady SR
člen Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
predseda Komisie pre dopravnú infraštruktúru a elektronické komunikácie pri Výbore NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
2006 - 2010 minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
2002 - 2006 poslanec Národnej rady SR
podpredseda Výboru NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
člen Mandátového a imunitného výboru NR SR
predseda Komisie pre transformáciu dopravy, pôšt a telekomunikácií pri Výbore NR SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie
1994 - 2002 riaditeľ a konateľ spoločnosti Stavoinvesta, s. r. o., Banská Bystrica
1985 - 1994 vedúci oddelenia cien a typizácie, vedúci útvaru typizácie a projektovania, technický námestník, riaditeľ organizácie, Stavoinvesta, Investorsko-inžinierska organizácia, Banská Bystrica
1981 - 1985 majster, stavbyvedúci v hlavnej stavebnej výrobe, technicko-vývojový pracovník, Pozemné stavby, š. p. Trnava
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

Telefón: 02/ 572 95 322, 318
Fax: 02/524 91 647
e-mail: vicepremier@vlada.gov.sk


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
Telefón : 02 / 572 95 248
Fax : 02 / 524 97 625,
e-mail: tlacovyodbor@vlada.gov.sk; press@government.gov.sk