Ponuka práce

Štátna služba
 

Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad vlády SR“) zaviedol od apríla 2016 pre uchádzačov o štátnu službu (ďalej len „uchádzač“) novú možnosť prihlasovania sa na výbery a vonkajšie výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta vyhlásené Úradom vlády SR prostredníctvom modulu „Výberové konania“ na Ústrednom portáli verejnej správy: https://open.slovensko.sk (ďalej len „portál“).
Tento modul zrýchli a zjednoduší prihlasovanie sa uchádzačov na vyhlásené výbery a vonkajšie výberové konania a umožní vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi uchádzačmi a Úradom vlády SR.
Prihlasovanie sa na výber a vonkajšie výberové konanie:
Uchádzač sa môže prihlásiť na výber a vonkajšie výberové konanie zverejnené na portáli nasledovne:
 

  • po prihlásení sa na portál občianskym preukazom s čipom, a to vyplnením elektronického on-line formuláru (Žiadosť o zaradenie do výberu/ výberového konania) a jeho odoslaním Úradu vlády SR z vlastnej elektronickej schránky (má ju automaticky vytvorenú každý občan, ktorý má vydaný občiansky preukaz s čipom) alebo
  • bez prihlásenia sa na portál, a to vyplnením elektronického on-line formuláru (Žiadosť o zaradenie do výberu/ výberového konania) a jeho odoslaním Úradu vlády SR.

Uchádzač je povinný elektronickú žiadosť o zaradenie do výberu/ výberového konania spolu s požadovanými dokumentmi doručiť Úradu vlády SR aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberu alebo v deň vonkajšieho výberového konania ešte pred jeho uskutočnením.
Návod pre uchádzača o štátnozamestnanecké miesto na prihlásenie sa na výber a výberové konanie elektronicky prostredníctvom modulu „Výberové konania“ je vo formáte pdf. k dispozícii na stránke portálu.
Uchádzač má aj naďalej možnosť podať žiadosť o zaradenie do výberu resp. vonkajšieho výberového konania písomne prostredníctvom poštového podniku v  lehote stanovenej v oznámení o vyhlásení výberu resp. vonkajšieho výberového konania Úradom vlády SR.
Ak sa uchádzač hlási naraz na viac voľných štátnozamestnaneckých miest, je povinný podať osobitne žiadosť s požadovanými dokladmi na každý výber / výberové konanie s označením čísla výberu / výberového konania.
 

Verejná služba

Úrad vlády SR v časti „Verejná služba“ vyhlasuje v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení výberové konanie na voľné miesto vedúceho zamestnanca, ktoré sa obsadzuje na základe výsledku výberového konania. Výsledok výberového konania je zverejnený v časti „Výsledky výberových konaní“.