POSILNIŤ SPOLOČENSKÚ A POLITICKÚ STABILITU

Nastupujúca vláda je vládou kontinuity a pokroku. Je to vláda s historickou šancou prekonať staré deliace čiary z 90. rokov a sústrediť sa tak na skutočné výzvy doby, medzi ktoré dnes patrí presadenie novej väčšinovej dohody o demokratickom fungovaní Slovenskej republiky a posilnenie úlohy dôveryhodnej politiky v nej.

Programové vyhlásenie vlády vychádza z ducha a písma Ústavy Slovenskej republiky garantujúcej uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity.  Predkladaný program vlády  sa otvorene hlási k európskym demokratickým tradíciám slobody, ľudskej dôstojnosti a tolerancie v boji proti fašizmu a pravicovému extrémizmu. Na základe  tohto demokratického presvedčenia je vláda  pripravená posilniť politiku porozumenia a zmierenia občanov všetkých národností Slovenska s jedinečnou príležitosťou naštartovania novej etapy podpory národnostných menšín. Ako vláda spoločenského konsenzu a štátotvornej politickej dohody podporí národnoekonomické  a politické záujmy občanov Slovenskej republiky v spoločnej Európe. 

Žijeme v časoch významných otrasov, ktoré ohrozujú európsku jednotu, hodnoty a politické zvyklosti. Slovensko bude týmto hrozbám čeliť. V časoch spoločenských búrok a vášní bola krajina v dejinných zlomoch Slovenského národného povstania alebo naposledy pri odmietnutí autoritárskej politiky na konci dvadsiateho storočia schopná vytvoriť široký spoločenský a politický konsenzus ľavicových a pravicových síl. Dnešná vláda je pokračovateľom a nositeľom tejto myšlienky stojacej na premise nevyhnutnosti historického kompromisu štandardných politických síl v záujme krajiny.

Programové vyhlásenie vlády je postavené tak, aby vnútropolitickú a medzinárodnú stabilitu krajiny ukotvilo na prehlbovaní spoločenskej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti s cieľom zastaviť nárast extrémizmu a extremizácie parlamentnej politiky. Z ekonomického hľadiska vláda svojou prorastovou hospodárskou politikou prispeje k vytvoreniu ďalších 100 000 pracovných miest a k zníženiu nezamestnanosti pod 10 %. Vláda sa zároveň zaväzuje dosiahnuť do roku 2020 vyrovnaný rozpočet a posilniť dodržiavanie rozpočtovej disciplíny. Podporou sociálneho dialógu a tripartity sa bude usilovať o zabezpečenie sociálnych istôt pre všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich regionálny alebo spoločenský pôvod a postavenie.

Majúc na zreteli, že Európska únia je základným prostredím ovplyvňujúcim každodenný život a dianie na Slovensku, vláda urobí všetko potrebné, aby zaistila úspešný a bezpečný priebeh predsedníctva SR v Rade Európskej únie v druhej polovici roku 2016 vrátane podpory svojej národnej priority, teda dobudovania architektúry eurozóny v podobe spoločných fiškálnych nástrojov na tlmenie ekonomických šokov.

Vláda podporí sektor politík zmenšovania sociálnych a regionálnych rozdielov.  Zasadí sa o verejnú politiku, ktorej cieľom je tvorba nových pracovných miest v regiónoch a budovanie lokálnej cestnej infraštruktúry. Svoje ciele v tejto oblasti bude dosahovať prostredníctvom regionálnych rozvojových programov pre najmenej rozvinuté okresy, vrátane podpory sociálnej ekonomiky prostredníctvom kombinácie grantov a finančných nástrojov. Vláda bude vo väčšej miere využívať danosti regiónov, zvyšovať potravinovú bezpečnosť a podiel slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu. Vláda sa zároveň postará o pomoc pre desaťtisíce občanov, ktorí trpia v dôsledku exekúcií a napomôže im k oddĺženiu.

Začlenením princípov otvoreného vládnutia do Programového vyhlásenia vlády deklarujeme spoločnú vôľu inštitucionalizovať a zintenzívniť boj proti korupcii. Napriek tomu, že sa Slovensku podarilo vďaka prorastovej hospodárskej politike bez väčších škôd preplávať búrlivými vodami svetovej hospodárskej krízy, nie všetkým dopadom krízy na občanov bolo možné v globálne prepojenom systéme svetovej ekonomiky zabrániť. O to väčšiu nespravodlivosť ľudia pociťujú, keď sa porušujú písané zákony i nepísané etické pravidlá. Vláda vníma korupciu ako nepriateľa demokracie, poskytujúceho priestor falošným a extrémistickým riešeniam. Aj preto je dôsledný protikorupčný program a posilnenie vlády zákona jednou z priorít.

Nastupujúca vláda si uvedomuje potrebu presadenia strategickej úlohy štátu v jednotlivých rezortoch. Na základe modernizácie a ozdravenia verejnej správy bude postupovať tak, aby  občania dostávali za peniaze odvedené na daniach skutočnú hodnotu v podobe kvalitných a dostupných služieb. Oproti zjednodušeným predstavám, podľa ktorých je potrebné čo najviac funkcií štátu zrušiť alebo ich sprivatizovať, vláda presadzuje myšlienku dobre spravovaného a dobre fungujúceho sociálneho štátu - štátu rešpektujúceho solidaritu i efektívnosť. Dôsledným uplatňovaním princípu hodnoty za peniaze a prijatím nového protischránkového zákona o daňových rajoch možno zabezpečiť spoločenský pokrok, čiže tvorbu nových  pracovných miest, rovný prístup k verejným službám a podmienky pre kvalitný život tak v mestách, ako i na vidieku.

Programové vyhlásenie vlády sa opiera o spoločnú vôľu koaličných partnerov ísť cestou upevnenia politickej stability krajiny a posilnenia dôvery občanov k demokratickým inštitúciám. Vláda použije všetky právne i politické prostriedky, aby  nedala extrémizmu šancu a zastavila tak ďalšiu antisystémovú eróziu parlamentnej demokracie. Od úspechu dnešnej vládnej koalície závisí aj ďalší vývoj štandardnej parlamentnej a straníckej politiky na Slovensku. Toto je výzva pre všetkých zodpovedných občanov štátu a zároveň politický záväzok a dôvod vzniku dnešnej väčšinovej koaličnej vlády – vlády štátotvornej dohody.
20386