Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov
2012 - 2016

Vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala v rámci svojho štvorročného mandátu medzi svoje kľúčové úlohy zaradiť aj zvýšenie vymožiteľnosti práva a systematickú likvidáciu  korupcie na všetkých stupňoch spoločnosti. Ďalej uvádza, že korupcia je spoločenský jav vnímaný ako jedna z najväčších hrozieb pre stabilitu demokratického a právneho štátu, trhovej ekonomiky, sociálneho a ekonomického pokroku. Boj proti nej si preto vyžaduje zásadné systémové riešenia, ktorými vláda vo všetkých sektoroch verejnej správy zúži priestor pre korupciu a tak zvýši efektívnosť v oblasti nakladania s majetkom štátu, verejných inštitúcií a samospráv, štátnych dotácií, ako aj v rámci poskytovania zdrojov z fondov EÚ a oblasti verejného obstarávania.

Vláda SR bude presadzovať hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov a nastavenie účinného sankčného systému. Prijme legislatívne úpravy na zabezpečenie účinných sankčných mechanizmov hlavne v oblasti nedodržiavania postupov a podmienok verejného obstarávania a nehospodárneho vynakladania verejných prostriedkov. Cieľom vlády je vytvoriť také prostredie verejnej vnútornej kontroly a auditu, ktoré poskytne uistenie, že verejné výdavky sú využívané hospodárne, efektívne, účelne a účinne. Správne a efektívne nastavenie systému verejnej vnútornej kontroly a auditu je jedným z dôležitých nástrojov vlády na odhaľovanie skrytých systémových rizík a prevenciu kriminality a podvodov. Okrem uvedeného spružní súčasne aj systém čerpania prostriedkov z fondov EÚ a tým uľahčí a urýchli čerpanie s cieľom znížiť riziko zneužívania týchto zdrojov.

Vláda SR sa taktiež zaviazala, že bude zvyšovať štandard transparentnosti verejnej správy a verejnej využiteľnosti informácií, ktoré má verejná správa a to napríklad rozširovaním funkčnosti verejne dostupných databáz, akými je Katastrálny portál, Obchodný register a Centrálny register zmlúv. Vláda SR bude intenzívne využívať Portál otvorených informácií - data.gov.sk, aby sa uľahčilo využívanie informácií verejnosťou.

Z programového vyhlásenia vlády SR ďalej vyplýva, že vláda bude dôsledne presadzovať preventívne a represívne opatrenia v boji s korupciou, minimalizovať tak množstvo korupčných príležitostí a nastaví tak účinný sankčný systém. Bude dbať, aby kvalita štátnych evidencií a činnosť kontrolných inštitúcií dôraznejšie zabezpečovala zlepšovanie korektného podnikateľského prostredia a zároveň vytvárala podmienky na zvýšenie finančných príjmov verejných rozpočtov.

Vláda SR bude dbať, aby príslušné orgány dôraznejšie odstraňovali stále pretrvávajúce nedostatky a vážne negatívne javy v procesoch verejného obstarávania na všetkých úrovniach verejnej správy. Na tento účel sa plošne uplatní elektronické verejné obstarávanie, ktoré bude postupne centralizované, s cieľom zabrániť obchádzaniu súťaží a ich manipulácii. Súčasne vláda navrhne také zmeny vo verejnom obstarávaní, aby bol tento proces na jednej strane transparentný a zjednodušený, na druhej strane však dostatočne pružný.

Vláda SR bude vytvárať predpoklady pre kvalitný výkon súdnictva a prokurátorských činností  a to aj prostredníctvom prijatia protikorupčných opatrení, najmä zriadenia trvalej telefónnej linky, na ktorú bude možné oznámiť korupčné správanie sudcov, zamestnancov súdu, prokurátorov a zamestnancov prokuratúry. Prijme zároveň legislatívne opatrenia na vyhodnocovanie oznámení o korupčnom správaní, na podávanie trestných oznámení, podnetov na začatie disciplinárneho konania a navrhovanie ďalších potrebných opatrení.