Programové vyhlásenie vlády

27.04.2012

Vláda Slovenskej republiky na svojom 4. zasadnutí schválila Programové vyhlásenie vlády na roky 2012 až 2016.

Programové vyhlásenie vlády je rozdelené do siedmich oblastí:
  
1. SPOLOČENSKÁ STABILITA A ISTOTY PRE ĽUDÍ
2. POSILNENIE POSTAVENIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V EURÓPSKEJ ÚNII A VO SVETE
3. TRVALO UDRŽATEĽNÝ HOSPODÁRSKY ROZVOJ
4. ÚLOHA ŠTÁTU A VEREJNÉHO SEKTORA
5. ZNALOSTNÁ SPOLOČNOSŤ, VZDELÁVANIE A KULTÚRA
6. KVALITA ŽIVOTA AKO VÝSLEDOK SÚDRŽNEJ SPOLOČNOSTI
7. ROZVOJ REGIÓNOV SLOVENSKA

Úplné znenie Programového vyhlásenia vlády SR
7624