Regionálny rozvoj

Lepší prístup k pitnej vode pre viac obcí
15.11.2017 Lepší prístup k pitnej vode pre viac obcí Dávame do pozornosti  zverejnenie výzvy Ministerstva vnútra SR pod názvom  PRÍSTUP K PITNEJ VODE  na webovej stránke http://www.minv.sk/?OPLZ , kde o nej nájdete aj viac informácií a podrobností.   Výzva, ktorá  je určená pre  1043 obcí zaradených do...
Príručka pre používateľov k definícii malých a stredných podnikov
15.11.2017 Príručka pre používateľov k definícii malých a ...Čo je malý a stredný podnik?  Ako zistiť, či ste ako žiadateľ o regionálny príspevok  malým a stredným podnikom v prípade podania žiadosti o regionálny príspevok? Odpovede na tieto  aj iné otázky v  súvislosti s mikropodnikmi nájdete v príručke, ktorú v...
Nový nástroj tvorby pracovných miest  - jeho vykonávateľom je Úrad vlády SR
08.11.2017 Nový nástroj tvorby pracovných miest - jeho vy... Dňa 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma pomoci de minimis) po tom, ako ju Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo v Obchodnom vestníku: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyV...
Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne úradu vlády s progresívnymi zmenami
08.11.2017 Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých ok... Vedúci úradu vlády Igor Federič predložil na dnešné rokovanie vlády SR návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú vláda SR schválila. Novela prináša viacero progresívnych zmien, ktoré rozširujú pôsobnosť zákona na ďalšie zao...
Komisia začala posudzovať projekty podporujúce regionálny rozvoj
07.11.2017 Komisia začala posudzovať projekty podporujúce ... Sekcia regionálneho rozvoja Úradu vlády SR ako gestor vyhlásila v auguste tohto roku Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja.   Do uzávierky podávania žiadostí o dotáciu, teda do 30.septembra 2017, bolo na...
Vedúci pracovníci útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a management regionálneho rozvoja sa stretli v Žiline
12.09.2017 Vedúci pracovníci útvarov zodpovedných za konce...Na podnet generálnej riaditeľky Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR sa 12. septembra 2017 v Žiline konalo pracovné stretnutie vedúcich pracovníkov útvarov zodpovedných za koncepčné riadenie a management regionálneho rozvoja. Zúčastnili sa ho zást...

SEKCIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Dunajská 68, 81108 Bratislava

JUDr. Eva Zelizňáková, MSc., PhD. - generálna riaditeľka sekcie
eva.zeliznakova@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925886
 

ODBOR STRATÉGIE A METODIKY

Dunajská 68, 81108 Bratislava

Ing. Roman Havlíček - riaditeľ odboru
roman.havlicek@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925892
 
JUDr. Hanová Katarína
Tel: 20925881
E-mail: katarina.hanova@vlada.gov.sk
 
Ing. Tóth Attila, PhD.
Tel: 20925891
E-mail: attila.toth@vlada.gov.sk
 
 

ODBOR PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Dunajská 68, 81108 Bratislava

Ing. Dominika Benická - riaditeľka odboru
dominika.benicka@vlada.gov.sk
Telefón: 02 / 20925885
 
Mgr. Beluská Zuzana
Tel: 20925985
E-mail: zuzana.beluska@vlada.gov.sk
 
Ing. Kolačkovská Narcisa

Tel: 20925883
E-mail: narcisa.kolackovska@vlada.gov.sk
 
RNDr. Kolesárová Jana, PhD.

Tel: 20925887
E-mail: jana.kolesarova@vlada.gov.sk
 
Ing. Kolimárová Michaela
Tel: 20925889
E-mail: michaela.kolimarova@vlada.gov.sk
 
Mgr. Kováč Michal
Tel: 20925884
E-mail: michal.kovac@vlada.gov.sk
21895

Dátum poslednej aktualizácie: 24.10.2017