Robert Fico: Ľudia úspešní vo svojej práci sú základom pre úspešné Slovensko

25.11.2014

Podľa strategického dokumentu Európskej únie Európa 2020 má Slovensko dosiahnuť mieru zamestnanosti ľudí v produktívnom veku na úrovni 72 %. Tento cieľ je podľa premiéra Roberta Fica možné dosiahnuť len vtedy, ak nebude chápaný iba ako rezortná záležitosť ministerstva práce, ale bude politickou prioritou celej vlády. „Tento prístup aj dôsledne uplatňujeme,“ povedal Robert Fico v príhovore počas konferencie o Národnej stratégii zamestnanosti v bratislavskom hoteli Tatra.
 
NSZ
Predseda vlády SR Robert Fico a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter informujú o Národnej stratégii zamestnanosti.
Ako príklad uviedol novelu zákona o investičných stimuloch z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Nové investičné projekty musia priniesť nové pracovné miesta. To je kľúčová podmienka pre poskytnutie investičného stimulu domácim alebo zahraničným podnikateľom.

Aj rezort financií je zapojený do tvorby nových pracovných miest. Jeho úlohou je vykryť výpadok príjmov do štátneho rozpočtu spôsobený úľavami na poistných odvodoch pre dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí si našli prácu a pre tých, ktorí zarábajú do 570 eur mesačne.

„Tieto dva príklady ukazujú, že nielen deklarujeme, ale aj v praxi uplatňujeme zapájanie všetkých rezortov do opatrení, ktorých cieľom je podporovať rast zamestnanosti,“ vysvetlil predseda vlády. A tento postup už prináša aj reálne výsledky. Podľa údajov Národnej banky Slovenska prekročil rast zamestnanosti 2 %, Sociálna poisťovňa hlási medziročný nárast počtu zamestnancov o vyše 40 000 len počas prvých desiatich mesiacov tohto roku.

Medzirezortný prístup vláda uplatňuje aj pri vytváraní Národnej stratégie zamestnanosti. Do jej prípravy boli navyše zapojení aj sociálni partneri, podnikateľské združenia, akademická sféra či mimovládni odborníci. Vláda bude systematicky zisťovať, ako dnešné zamestnania vyzerajú, aké zručnosti majú ľudia ovládať a aké znalosti musia mať, aby mohli pracovať. „Na základe toho určíme, čo všetko a v akom rozsahu sa žiaci musia učiť na rôznych typoch škôl. Práve takto dosiahneme, že zo škôl budú vychádzať ľudia presne podľa potrieb zamestnávateľov,“ informoval premiér. Dlhodobo nezamestnaní budú zapojení do programov sociálnej praxe. S podporou štátu tak získajú pracovné návyky, ale aj prax priamo v podnikoch, čím sa stanú atraktívnejší pre zamestnávateľov.

 „Dnes už nikto nepochybuje, že nezamestnanosť je hlavným rizikom hospodárskeho a spoločenského vývoja v celej Európskej únii. Nie je možné dosiahnuť stabilný a dlhodobý hospodársky rast, ak ľudia budú bez práce, najmä ak veľkú časť z nich budú predstavovať mladí ľudia,“ podčiarkol Robert Fico.

Úspešná budúcnosť každého jednotlivca je podmienená dobrou prácou, ku ktorej vedie kvalitné a uplatniteľné vzdelanie a dôstojné pracovné podmienky vrátane adekvátnej mzdy. „Takíto úspešní ľudia sú základom pre úspešné Slovensko,“ zdôraznil predseda vlády.

Príhovor Roberta Fica na konferencii o Národnej stratégii zamestnanostiTlačová konferencia Roberta Fica a Jána Richtera na konferencii o Národnej stratégii zamestnanosti16556