Úrad vlády SR zverejnil novú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO

01.06.2017

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom zneníav súlade s uznesením vlády Slovenskej republikyč. 141 zo dňa 29.3.2017 k návrhu Výzvy na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 268 zo dňa 24.5.2017  zverejnil na svojom webovom sídle: http://www.vlada.gov.sk/22317/vyzva-na-prihlasenie-kandidatov-na-predsedu-uvo/ a v dennej tlači  novú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Predkladané doklady:
-        písomný návrh na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie,
-        štruktúrovaný životopis,
-        čestné vyhlásenie o občianstve,
-        čestné vyhlásenie, že kandidát nie je členom politickej strany alebo hnutia,
-        čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
-        originál alebo úradne overená fotokópia výpisu registra trestov nie staršieho ako 3 
          mesiace,
-        originál alebo úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské
          vzdelanie najmenej 2. stupňa,
-        doklady preukazujúce minimálne 5-ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä:
          potvrdenia zamestnávateľa, že sa uchádzač aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou  
          verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej
          praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
-        súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného 
          návrhu,
-        projekt činnosti Úradu pre verejné obstarávanie a jeho rozvoja.
 
Technické náležitosti k projektu:
-        rozsah minimálne 10 strán,
-        formát A4,
-        písmo: Times New Roman 12, riadkovanie 1,5.
 
Písomné návrhy na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie s označením obálky Návrh na kandidáta na predsedu ÚVO – neotvárať  je potrebné odoslať na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava do 31. júla 2017. Priebeh výberu kandidáta  bude rovnaký ako v prípade prvej výzvy, pričom  verejné vypočutie vládou SR je naplánované na koniec augusta 2017.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
 
22324