„Ľudské“ klamstvá Lukáša Milana v Plus 7 dní

04.09.2014

Je veľmi populárne používať slovné spojenie „v ľudskej reči“ všade tam, kde chýbajú fakty a nedajú sa overiť argumenty. Najnovšie sa k tomu uchýlil novinár, ktorého profesionálnou povinnosťou je práve  dbať  na  fakty, oficiálne dokumenty, vyjadrenia a stanoviská všetkých strán , ktorých sa konkrétna téma týka. 
 
Vo svojom článku v týždenníku Plus 7 dní zo dňa 4.septembra 2014 na str. 26 – 27 už titulkom „Stop za kradnutie?“ navodzuje svoj vlastný výmysel, ktorý s oficiálnym konštatovaním Európskej komisie v súvislosti s pozastavením financovania troch operačných programov  nemá nič spoločné. Pozastavenie eurofondov, ktoré  nie je ojedinelým javom v krajinách, ktorým sú poskytované, ho „inšpiroval“ k vyjadreniam, ktoré nemôžeme nazvať inak ako klamstvami, účelovými vykonštruovanými polopravdami a zavádzaním čitateľov.
 
Na základe faktov konštatujeme, že:
 
-         nie je pravda, „že všetky peniaze určené na digitálne projekty na Slovensku Európska únia nepreplatí“.
 
-         nie je pravda, že „Úrad vlády SR sám sebe za problémové projekty navrhuje trest  - škrtnutie 80 miliónov eur z eurofondov. Tie zaplatí zo štátneho rozpočtu“.
 
-         nie je pravda, že „Walter Deffaa v liste píše, že slovenskí kontrolóri si pri týchto projektoch nevšimli obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní a umožnili zapojiť sa do tendrov aj podnikateľom, ktorí nespĺňali základné podmienky.“ 
 
Pravdou je, že Európska komisia sa domnieva, že závažné nedostatky ovplyvňujú overovania vykonávané riadiacim orgánom a jeho sprostredkovateľskými orgánmi, a preto využila v zmysle čl. 92 nariadenia ES č.1083/2006 možnosť na pozastavenie preplácanie platieb. Vôbec to neznamená, že „definitívne nepreplatí všetky peniaze určené na digitálne europrojekty“, ako tvrdí autor článku.  
 
V liste Waltera Deffaa, generálneho riaditeľa DG Regional Policyzo dňa 12.8.2014, sa ďalej píše: „podľa čl. 91 ods.2 nariadenia (ES) číslo 1083/2006 sa prerušenie ukončí hneď, ako sa komisia na základe informácií poskytnutých slovenskými orgánmi presvedčí, že vnútroštátne orgány prijali všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie.“ Nie je v ňom ani zmienka o „slepých slovenských kontrolóroch ochotných podpísať aj čistý papier“, „obchádzaní zákona o verejnom obstarávaní“ či „preferovaní podnikateľov nespĺňajúcich podmienky účasti v tendroch“.
 
Pravdou je aj fakt, že úrad vlády, v ktorom sídli Riadiaci orgán OPIS,  vylepšuje svoju riadiacu metodiku v zmysle požiadaviek EK tak, aby sa odstránením pochybností a primeraním uistením orgánov auditu Európska komisie platby odblokovali už v októbri tohto roku. Napríklad sa opätovne vykonávajú kontroly verejných obstarávaní i kontroly na mieste, bola vypracovaná a prijatá nová metodika ukončenia projektov s dôrazom na oprávnenosť výdavkov.  Prijali sa aj ďalšie opatrenia, ktoré boli konzultované s orgánmi auditu na Slovensku (MF SR) i orgánom auditu EK tak, aby k podobným nedostatkom v budúcnosti už nedochádzalo.
 
V neposlednom rade pravdou je aj skutočnosť, že p. Lukáš Milan si od úradu vlády vyžiadal dňa 28.8.2014 odpovede na svoje otázky,  ktoré mu boli vzápätí zodpovedané, avšak on nepoužil v článku ani jednu z nich.  Asi zabudol. Veď zabúdať je tiež  „ľudské“.
 
 
Úrad vlády SR
Riadiaci orgán OPIS
15810