1. časť hromadného výberového konania pre uchádzačov – absolventov o prácu v štátnej službe už o týždeň

20.02.2018

V utorok 27.februára 2018 sa na Úrade vlády SR, Námestie Slobody 1 v Bratislave, uskutoční prvá časť hromadného výberového konania pre tých uchádzačov - absolventov o prácu v štátnej službe, ktorí sa úspešne prihlásili v termíne do 19.januára 2018 do Úradom vlády SR vyhlásenej prvej časti hromadného výberového konania a splnili predpoklady a požiadavky tohto výberového konania.
 
Samotné výberové konanie bude pozostávať zo všeobecného testu a testu zo štátneho jazyka.  Všeobecným testom sa budú overovať všeobecné vedomosti o ústavnom zriadení Slovenskej republiky, o jej politickom systéme, o všeobecnom politickom prehľade v SR, o organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj o štátnej službe. Týmto testom sa budú tiež overovať vedomosti o základných ekonomických pojmoch a všeobecné informácie o činnosti, fungovaní, orgánoch EÚ a pôsobení Slovenskej republiky v EÚ. Odporúčané študijné materiály sú napr. Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy a zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (najmä zákonná úprava základných ustanovení, druhov štátnej služby, podmienok prijatia do štátnej služby, vzniku a skončenia štátnozamestnaneckého pomeru, práv, povinností a obmedzení štátneho zamestnanca, disciplinárnej zodpovednosti štátneho zamestnanca a vzdelávania) a pod.
 
Tých uchádzačov, ktorí sa prihlásili na prvú časť hromadného výberového konania v elektronickej podobe bez autentifikácie (bez použitia eID karty), zároveň upozorňujeme, že v zmysle zákona o štátnej službe v platnom znení sú povinní doručiť na služobný úrad, najneskôr v deň výberového konania ešte pred jeho uskutočnením, svoju žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi aj v listinnej podobe, v opačnom prípade sa nebudú môcť zúčastniť výberového konania. Zoznam požadovaných dokumentov na predloženie v listinnej podobe je súčasťou detailu vyhlásenia prvej časti hromadného výberového konania: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/3665.
 
Do prvej časti hromadného výberového konania sa prihlásilo 166 uchádzačov, všetky podmienky splnilo 149 z nich.  Hromadné výberové konanie je v novom zákone o štátnej službe jedným z prostriedkov na podporu zamestnávania mladých ľudí, absolventov vysokých škôl, ktorí si po ukončení štúdia hľadajú zamestnanie a často nemajú žiadne pracovné skúsenosti.
 
Všetkým uchádzačom prajeme veľa šťastia!
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.open.slovensko.sk
23250