Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

25.04.2013

Vo štvrtok 25. apríla 2013 sa v Bratislave v priestoroch Úradu vlády SR uskutočnilo Výročné stretnutie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s cieľom zhodnotiť jeho implementáciu.

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce je zameraný na znižovanie ekonomických a sociálnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a vyspelejšími krajinami EÚ, na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi regiónmi v rámci Slovenska a na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja v jednotlivých prioritných oblastiach.
Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Švajčiarskej konfederácie - Švajčiarskeho veľvyslanectva v SR, Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu a Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti, zástupca Zastúpenia Európskej komisie v SR, zástupcovia Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu a Platobného orgánu, ako aj zástupca Najvyššieho kontrolného úradu ako Orgánu pre audit.

Švajčiarska a slovenská strana skonštatovali, že rok 2012 bol zlomovým rokom v implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, keď na základe rozhodnutí Švajčiarskej konfederácie boli podpísané zmluvy medzi Švajčiarskou konfederáciou a Slovenskou republikou, na základe ktorých má Slovenská republika možnosť čerpať v rámci 23 projektov Príspevok Švajčiarskej konfederácie vo výške 63 516 000 CHF (v prepočte cca 50,8128 mil. EURO, pri kurze 1 EURO = 1,25 CHF), t.j. 100% prostriedkov vyčlenených pre Slovenskú republiku. V roku 2012 boli podpísané aj všetky zmluvy o realizácii projektu medzi Úradom vlády SR a konečnými prijímateľmi, čím všetky odsúhlasené projekty vstúpili do realizačnej fázy. Finančná realizácia projektov musí byť ukončená najneskôr do 14. júna 2017.

Podrobnejšie informácie o podporených projektoch, výročnú správu ako aj ďalšie dôležité dokumenty súvisiace s Programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce sú zverejnené na internetovej stránke www.swiss-contribution.sk

*******

11238