Výzvy na predloženie žiadostí o projekty z grantov EHP a Nórska sú stále aktuálne

09.10.2013

Úrad vlády SR je správcom programu cezhraničnej spolupráce a taktiež správcom programu Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie, ktoré sú financované z grantov  EHP, Nórska a štátneho rozpočtu SR v rámci programového obdobia 2009 – 2014. V súvislosti s tým ÚV SR oznamuje, že výzva pre program sociálnej inklúzie, vyhlásená koncom augusta 2013, bude otvorená ešte do konca októbra 2013. Výzva je zameraná na špecifické potreby Rómov a podpora vo výške takmer 0,5 milióna je určená základným a stredným školám. Viac informácii na http://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-pre-program-sk04-miestne-a-regionalne-iniciativny-na-znizenie-narodnych-nerovnosti-a-podporu-socialnej-inkluzie/ .

Do 15. januára 2014 je otvorená 1. výzva na predkladanie žiadostí o projekt pre program cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Záujemcovia o grant sa môžu uchádzať o podporu v celkovej výške 10 780 999 € v týchto oblastiach: vytvorenie nových a podpora existujúcich partnerstiev/sietí; posilnenie výmeny know-how, osvedčených postupov a skúseností s Nórskom; vytvorenie lepších podmienok na cezhraničných priechodoch a zlepšenie cezhraničného toku informácii. Výzva bola vyhlásená už o niekoľko dní po otváracej konferencii cezhraničnej spolupráce a sociálnej inklúzie, ktorá sa konala 24. septembra 2013 v Košiciach.  Zúčastnila sa na nej jej excelencia, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku, Inga Magistad.

Na to, aby si slovenskí prijímatelia našli projektového partnera z Nórska a nadviazali tak vzájomnú spoluprácu, bol otvorený aj bilaterálny fond so špeciálnym opatrením s  alokáciou 25 000 €. O príspevok je možné požiadať do 15. decembra 2013. O dobrom rozbehnutí tohto programu svedčí fakt, že tak na konferencii v Košiciach, ako aj na seminári o deň neskôr v Michalovciach (25.9.2013) sa stretli potenciálni slovenskí prijímatelia s možnými partnermi projektov z Nórska a Ukrajiny.

Znenie výzvy, ako aj oznámenia o otvorení bilaterálneho fondu záujemcovia nájdu na http://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-pre-program-sk08-cezhranicna-spolupraca/ .

Konferencia i seminár boli otvorené aj pre verejnosť a vzbudili u nej mimoriadne vysoký záujem. Bilaterálny aspekt spolupráce s Nórskom predstavuje jeden zo základných pilierov implementácie grantov EHP a Nórska v programovom období 2009 - 2014.


Úrad vlády SR
Odbor riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

13085