Chorvátsko a Slovensko podporujú vo svojich krajinách kultúrne projekty oboch národností znamenito

11.03.2014


 Dnes sa na Úrade vlády Slovenskej republiky stretol veľvyslanec Chorvátskej republiky, J.E. Jakša  Muljačić v sprievode  splnomocnenej ministerky Ankic Vlašić a predsedu  Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku Radoslava Jankoviča s Máriou Jedličkovou, poverenou plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. 
Hostia hovorili o postavení chorvátskej národnostnej menšiny na Slovensku, ale aj o postavení slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku.
"Chorvátska republika a Slovenská republika, dve spriatelené krajiny, znamenito pestujú svoje vzťahy aj v oblasti ochrany menšinových práv Chorvátov na Slovensku a Slovákov v Chorvátsku. Obe krajiny sa aj naďalej budú zasadzovať za  to, aby tieto práva boli ešte väčšie, a to prostredníctvom kultúrnych projektov a spolupráce, do čoho by bolo potrebné zaradiť aj fondy Európskej únie," vyhlásil Jakša Muljačić.
         Mária Jedličková potvrdila veľmi dobrú spoluprácu s predstaviteľmi chorvátskej národnostnej menšiny: „ Oceňujem  najmä jasnosť ich  požiadaviek a schopnosť vecne a prakticky pristupovať k témam, ktoré sú v rámci fungovania národnostných menšín aktuálne – či už na pôde Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, či aktívneho podieľania sa na práci v rôznych komisiách a pracovných skupinách.“ 
Veľvyslanec Chorvátskej republiky požiadal úrad splnomocnenca o súčinnosť vo veci participácie  chorvátskej národnostnej  menšiny  na  národnostnom vysielaní vo svojom jazyku v RTVS a vyslovil želanie, aby v obciach, kde žijú príslušníci chorvátskej národnostnej menšiny, mohol byť ich jazyk zaradený aj do vyučovacieho procesu tak, ako je slovenský jazyk súčasťou  vyučovania na školách v Chorvátskej republike.  
Stretnutie sa po hodinovom rokovaní ukončilo vzájomným ubezpečením pokračovať v aktívnej spolupráci, štandardne korektných vzťahoch a podpore udržiavania pôvodného jazyka, kultúry  a tradícií oboch národov či už v Chorvátskej alebo Slovenskej republike.
 
Podľa Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011  je počet príslušníkov hlásiacich sa k chorvátskej národnostnej menšine na Slovensku 1022, žijú najmä v štyroch obciach, z ktorých tri sú mestskými časťami Bratislavy: Čunovo, Devínska Nová Ves a Jarovce  a v obci Chorvátsky Grob.Podľa sčítania  obyvateľstva Chorvátskej republiky z roku 2011 je počet príslušníkov hlásiacich sa k slovenskej národnostnej menšiny na území Chorvátskej republiky  4753.
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
Chorvátsko a Slovensko podporujú vo svojich krajinách kultúrne projekty oboch národností znamenito

Späť na fotogalériu
 

14574