Na úrade vlády pokračovalo kolektívne vyjednávanie

03.10.2014

Včera, vo štvrtok 2.októbra 2014 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v popoludňajších hodinách ukončilo II.kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2015 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2015 v štátnej službe.
 
Návrh obidvoch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na rok 2015 predložila KOZ SR a prítomní vyjednávači za odborya štát (rezorty,  ZMOS, samosprávne kraje a úradu vlády) vyslovili snahu dospieť k vzájomnej dohode s prihliadnutím na finančné možnosti štátu aj v súvislosti s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti na jednej strane, ale aj zabezpečenie priaznivejšíchpracovných a platových podmienok pre zamestnancov štátnej a verejnej správy na strane druhej.  Obsahomnávrhu kolektívnych zmlúv jemedzi iným aj skrátený pracovný čas, predĺženie dovolenky, úprava platových taríf, výška odchodnéhoa príspevkov do sociálneho fondu. 
 
Rokovanie o kolektívnych zmluvách sa uskutočňuje po prvý raz na úrade vlády vzhľadom na prechod kompetencií v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov a právnych vzťahov pri výkone prác vo verejnom záujme, ktoré  1.novembra 2013 prešli na tento orgán štátnej správy. Prvé rokovanie  sa uskutočnilo 18.9.2014,  druhé rokovanie 2.10.2014 a termín tretieho rokovania bol   stanovený na 30.októbra 2014.
 
Úrad vlády SR
16055