Začala sa konferencia o švajčiarsko-slovenských projektoch s ľudským rozmerom

12.11.2014

Dnes, v stredu 12. novembra sa v Košiciach začala konferencia „Inter pares. Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím“, na ktorej poskytovatelia týchto služieb prezentujú projekty v rámci úspešnej švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorej Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov v úvode konferencie privítal účastníkov, osobitne J. E. veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie Alexandra Wittwera a ostatných hostí. A. Wittwer, ktorý vôbec po prvý raz navštívil metropolu východu, vyslovil veľkú spokojnosť s implementáciou spoločných projektov na Slovensku. „Ďakujem Úradu vlády SR za spoluprácu a všetkým prijímateľom, ktorí realizujú projekty v praxi. Je príjemné vidieť, čo sa dá v sociálnej oblasti urobiť pomocou solidarity. Slováci vkladajú do sociálnej oblasti svoje srdce a my, Švajčiari, radi poskytujeme finančné prostriedky, aby toto srdce mohlo silnejšie biť.“
 
V rámci švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorá zahŕňa podporu rôznych oblastí života na Slovensku (vzdelávanie, infraštruktúra, cestovný ruch a pod.), je na šesť projektov v sociálnej oblasti určená suma takmer 3,5 milióna eur. Dôležitá je nielen finančná podpora, ale aj výmena skúseností medzi prijímateľmi príspevkov navzájom. Už úvodná časť konferencie potvrdila existenciu množstva tém, ktoré práca v sociálnej oblasti prináša. Zuzana Jusková, vedúca Odboru sociálnych služieb, prezentovala cieľ odboru, a síce deinštitucionalizáciu a humanizáciu v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v Košickom samosprávnom kraji. Znamená to, že sa snažia na jednej strane o čo najvýraznejšie zvýšenie kvality, rozsahu, terénnej dostupnosti a individuálneho prístupu ku klientom a na strane druhej znižujú počty veľkokapacitných zariadení, ktoré sú pre ľudí s postihnutím najmenej vhodné.
 
Pri prezentácii projektu „Vstúpte k nám...“ zariadenia DSS Domko v Košiciach čakalo na účastníkov konferencie milé prekvapenie: samotní klienti zaspievali svoju hymnu a recitovali vlastné básne. Domko vďaka švajčiarskemu príspevku mohlo zrekonštruovať budovu, v ktorej sídli a môže tak poskytovať kvalitné služby pre 60 svojich klientov. Tí nielen vstupujú do priameho kontaktu so svojimi zdravými rovesníkmi, ale svojimi šikovnými rukami vyrábajú rôzne darčekové predmety v tvorivých dielňach, ba dokonca športujú.
 
Dôležitým činiteľom, ktorý ovplyvňuje profesionálne poskytovanie sociálnych služieb v prospech zvyšovania kvality jej prijímateľov, je supervízia, o ktorej na konferencii hovorila PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD. Sociálni pracovníci, ale aj vychovávatelia, opatrovatelia či náhradní rodičia práve vďaka supervízii môžu zlepšovať svoj odborný prístup ku klientom či osvojeným deťom s postihnutím. Vďaka projektu mohli supervízori získať priamo od sociálnych pracovníkov informácie o tom, čo všetko potrebujú na zdokonalenie ich práce, ktorá je veľmi náročná na odbornosť, ale aj fyzickú a psychickú kondíciu.
 
MUDr. Marcela Strhárská a Ing. Daniela Kozáková, ktoré pracujú pre Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, hovorili o zodpovednosti všetkých strán zúčastnených v procese poskytovania služieb ťažko zdravotne postihnutým ľuďom a zdôraznili, že práve klient vie najlepšie, aká služba je pre neho najvýhodnejšia a dokáže si ju vybrať. Na organizácii je potom zabezpečenie jej najvhodnejšej formy a najväčšej kvality.
 
Program konferencie pokračuje popoludní ďalšími prezentáciami v rámci témy s názvom Podpora integrácie klientov so zdravotným postihnutím do lokálnych komunít.
 
Úrad vlády SR
 
 
 
16508