Finančná podpora v rámci švajčiarsko - slovenskej spolupráce je základom pre skvalitňovanie sociálnych služieb

12.11.2014

Počas prvého dňa konferencie "Inter pares. Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím" odznelo 11 prezentácií projektov, podporených v rámci Programu švajčiarsko- slovenskej spolupráce.  V popoludňajšom bloku predstavili svoju bohatú činnosť zástupcovia Gréckokatolíckej charity Prešov, a to aj vo svojej pobočke v Starej Ľubovni. Vďaka projektu podporeného sumou  cca 1 047 OOO eur tak mohli vybudovať komplexný systém pomoci pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Služby domova sociálnych služieb tak mohli rozšíriť o rehabilitačné stredisko, službu včasnej intervencie, službu prepravy klientov, podporovaného zamestnávania a podporovaného bývania. Pracovníci charity takto pomáhajú  39 ambulantným a 5 externým klientom, pričom chodia aj do terénu za ďalšími ľuďmi, ktorí ich pomoc potrebujú.
 
Priam zázračný "kúsok" sa podaril dennému stacionáru Svetluška v Senici - vďaka projektu a financiám v sume 38 000 eur nielenže zrekonštruovali budovu, v ktorej stacionár sídli, ale vybudovali aj nové pracovné dielne. Denne stacionáre sú ideálnym riešením, pretože spájajú sociálnu integráciu ľudí s postihnutím a zároveň zachovávajú kvalitu rodinného života klientov. 
 
Vrcholom sociálnej integrácie osôb s postihnutím je ich začlenenie do pracovného procesu - práve v tomto smere zohrávajú dôležitú úlohu agentúry podporovaného zamestnávania. Mnohí z nich napriek zdravotnému handicapu dokážu systematicky pracovať, napr. v cateringu, v rámci údržby zelene, detských ihrísk, upratovania v obci, roznášania letákov a pod. Aj táto činnosť agentúr je podporovaná  v rámci švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
 
Tematika zamestnávania osôb s postihnutím a ich začleňovania do komunity ukončila prvý deň konferencie v Košiciach, ktorej sa okrem zástupcov prezentujúcich jednotlivé projekty zúčastnili aj predstavitelia Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR. Program konferencie pokračuje aj zajtra, štvrtok 13.11.2014 od 8.30 hod. V rámci neho sa bude diskutovať o komplexných službách domovov sociálnych služieb klientom z rôznych uhlov pohľadu a predstaví sa aj projekt Blokového grantu podporeného Švajčiarskym finančným mechanizmom v Centre Liberta, ktorý priniesol inovatívne terapie a služby pre komunitu rodičov a deti s postihnutím.
 
 
Úrad vlády SR
16509