Finančná podpora Švajčiarskej konfederácie naštartovala skvalitnenie sociálnych služieb pre osoby s postihnutím na Slovensku

13.11.2014

Humanizácia, individuálny prístup, inovatívne metódy, ale aj rekonštrukcie budov, kde organizácie poskytujú pomoc pre občanov s postihnutím - to všetko tvorí výsledok dvojročnej implementácie projektov, ktoré boli podporené v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v sociálnej oblasti a ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Potvrdzujú to účastníci záverečného dňa konferencie „Inter pares. Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím“. V rámci tematického okruhu s názvom Komplexné kvalitné služby pre deti so zdravotným postihnutím vystúpilo viacero odborníkov z územného spolku Slovenského červeného kríža Košice a podelili sa o skúsenosti z realizácie jedného z podporených projektov „Cesta pre postihnuté deti a mladistvých“. Vďaka nemu sa im podarilo nielen opraviť budovu, kde domov sociálnych služieb poskytuje starostlivosť ľuďom s najťažšími formami postihnutia, ale aj rozšíriť kapacitu zariadenia o 30 % a zaviesť inovatívne metódy.
 
Súčasťou programu dnešného dňa konferencie boli aj legislatívne otázky v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre deti a mladistvých so zdravotným postihnutím. V rámci diskusie zúčastnení vyzývali k riešeniu viacerých problémov, ktoré prináša každodenná prax. Zhodli sa na tom, že sociálna služba musí byť odborne garantovaná, dôležitá je špecializácia a sieťovanie organizácií poskytujúcich pomoc pre občanov s postihnutím, ako aj vytváranie partnerstiev medzi štátnou správou, samosprávou, cirkvami, neziskovými organizáciami, ale aj podnikateľmi a verejnosťou či zahraničnými organizáciami. Vystupujúci tiež zdôraznili potrebu zjednodušiť a sprehľadniť legislatívny proces posudzovania odkázanosti ľudí s postihnutím, prepojiť zdravotnú a sociálnu agendu v tejto oblasti. Aby sa zefektívnila práca všetkých poskytovateľov sociálnych služieb pre osoby s postihnutím, vyslovili sa účastníci konferencie za prehodnotenie, zjednodušenie a sprehľadnenie systému financovania služieb vrátane širšej podpory ambulantných a terénnych služieb, ako aj lepšieho prepojenia učebných osnov škôl pripravujúcich sociálnych pracovníkov s potrebami poskytovateľov, ale najmä prijímateľov sociálnych služieb.
 
V záverečnom prejave generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR Ján Krak vyjadril obdiv a poďakovanie všetkým, ktorí sa odborne a zároveň s láskou venujú starostlivosti o občanov s postihnutím a vyjadril podporu Úradu vlády SR ich potrebám či nápadom na zlepšenie starostlivosti o zdravotne postihnutých občanov.
 
Hlavným cieľom konferencie bola nielen prezentácia úspešne zrealizovaných projektov švajčiarsko-slovenskej spolupráce či výmena skúseností a poznatkov o nových odborných a efektívnych možnostiach a metódach starostlivosti o osoby s postihnutím, ale aj odtabuizovanie témy a informovanie verejnosti, aby sa vytvorila prirodzená potreba nás všetkých pomáhať zdravotne postihnutým ľuďom v ich dôstojnom a aktívnom živote.
 
 
Úrad vlády SR
Finančná podpora Švajčiarskej konfederácie naštartovala skvalitnenie sociálnych služieb pre osoby s postihnutím na Slovensku

Späť na fotogalériu
 

16510