Nová šanca pre naše kultúrne dedičstvo v projekte pamiatkarov a úradu vlády Pro Monumenta – prevencia údržbou

28.01.2015

Pravidelná údržba nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je mnohonásobne lacnejšia ako jej komplexná pamiatková obnova raz za niekoľko desaťročí.  Faktom je, že veľa porúch a poškodení historických budov pamiatkového fondu je spôsobených jednoduchým zanedbaním starostlivosti alebo nevhodnou údržbou.

Po roku implementácie projektu Pro Monumenta - prevencia údržbou a zavedeniu rôznych noviniek takémuto znehodnocovaniu pamiatok pomaly odzvoní. Projekt je novou aktivitou Pamiatkového úradu SR -  prostredníctvom neho sa zlepšuje poznanie o aktuálnom stave vybraných  nehnuteľných kultúrnych pamiatok a priamo  na mieste sa odstraňujú  drobné poruchy. Zároveň sa zlepšuje informovanosť vlastníkov či správcov  nehnuteľného kultúrneho dedičstva na Slovensku o možnostiach  údržby. Pri monitoringu sa používajú najmodernejšie diagnostické postupy - tablety so špecializovaným softvérom – čo je európsky unikát -  ale aj  termovízne kamery a pod.  
V priebehu uplynulého roka boli vytvorené materiálne, technické a organizačné podmienky pre zabezpečenie troch  skupínšpecialistov, ktorí vykonávajú  monitoring kultúrnych pamiatok. Miestami sídiel inšpekčných skupín sú priestory na pracoviskách KPÚ Trnava, Banská Bystrica a Prešov - pracovisko Spišská Sobota. Do konca roka 2014 tieto tri tímy vykonali 40 inšpekčných prehliadok a  na ich základe vypracovali rovnaký počet Technických správ o kultúrnej pamiatke a  Certifikátov o stave kultúrnej pamiatky, ktoré popisujú technický stav budovy, ohrozenia, príčiny poškodenia a odporúčajú najefektívnejší spôsob údržby či odstránenia nájdených nedostatkov konkrétnej pamiatky.

Novovzniknutá webová stránka projektu www.promonumenta.sk je nielen miestom pre informácie o projekte, ale aj priestorom, kde si vlastníci či správcovia kultúrnej pamiatky môžu stiahnuť  príručkyzákladnej údržby kultúrnej pamiatky v elektronickej podobe. Stránka obsahuje  aj vybrané prednášky zahraničných i domácich odborníkov. Tie vznikli v rámci komplexného systému školení, tréningov a workshopov pre členov jednotlivých monitorovacích tímov alebo v rámci informačných dní Deň Pro Monumenta, určených pre  vlastníkov alebo správcov kultúrnych pamiatok  - uskutočnili sa zatiaľ v Trnave, Banskej Bystrici a Košiciach. Sú aj výsledkom vzájomného odovzdávania  skúseností a informácií s expertmi z Českej republiky, Belgicka, Nemecka či nórskeho partnera projektu, ktorým je  Riksantikvaren - Direktoratet for Kulturminneforvaltning.

V priebehu roka 2014 sa formou verejnej súťaže obstarali aj tri motorové vozidlá so špeciálnou zástavbou aj s plným vybavením nástrojmi a náradím pre potreby monitorovacích skupín, slúžiace ako pojazdná dielňa. Slávnostné odovzdanie vozidiel – pojazdných dielní a, pokiaľ    počasie  dovolí,  aj  ukážky  výškových zásahov   na    pamiatke – sa   uskutočnia     3. februára 2015 o  11.45  na Primaciálnom námestí v Bratislave hneď po skončení tlačovej konferencie.  V rámci nej okrem prezentácie projektu Pro Monumentaprevencia údržbou predvedú  inšpektori  unikátnu tabletovú aplikáciu pre popisovanie porúch pamiatky.  

Projekt Pro Monumenta – prevencia údržbou je  podporený z  Finančného mechanizmu EHP krajín  Island, Lichtenštajnsko a Nórsko sumou 952 056,- eur,  z toho  15% (142 808,40eur) spolufinancuje  Slovenská republika. Národným kontaktným bodom Programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva je  Úrad vlády Slovenskej republiky.
 
Úrad vlády Slovenskej republiky
www.eeagrants.org
 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
www.pamiatky.sk
Nová šanca pre naše kultúrne dedičstvo v projekte pamiatkarov a úradu vlády Pro Monumenta – prevencia údržbou

Späť na fotogalériu
 

16914