Projekt v rámci švajčiarsko – slovenskej spolupráce úradu vlády prezentovaný na veľtrhu práce

25.02.2015

V dňoch 25. - 26.2.2015 sa v bratislavskej Inchebe uskutoční 6. ročník najväčšieho veľtrhu práce na Slovensku Profesia Days. V sekcii Vzdelávanie nájdete aj stánok Odborné vzdelávanie a príprava práce, kde sa návštevníci, rodičia a všetci stredoškoláci dozvedia viac o duálnom systéme vzdelávania, o projekte a tiež o zapojených školách do projektu. Prezentácia je zameraná aj na samostatnú informovanosť o  zapojených školách do projektu o možnostiach štúdia Srdečne vás pozývame.

Viac o podujatí aj na http://www.profesiadays.sk/o-podujati/

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) odštartoval trojročný projekt na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania na Slovensku a jeho propagáciu medzi potenciálnymi študentmi a zamestnávateľmi. V pilotnom projekte sa má overiť fungujúca a výsledky prinášajúca metodika prevzatá zo Švajčiarska. Nedávno zverejnil aj prieskum najlepších stredných odborných škôl na Slovensku z pohľadu zamestnávateľov: http://www.vlada.gov.sk/rebricky-najlepsich-top-sos-nazory-zamestnavatelov-na-kvalitu-strednych-odbornych-skol/

Cieľom projektu je posilniť a rozvinúť spoluprácu medzi zamestnávateľmi a strednými odbornými školami tak, aby sa čo najviac študentov z týchto škôl umiestnilo na trhu práce. Hlavný koordinátor projektu je ŠIOV v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie. Výsledkom aktivít tohto projektu by malo byť obojstranne prospešné partnerstvo na úrovni zamestnávateľ – sektorová rada  (resp. profesijná alebo stavovská organizácia) – stredná odborná škola. Dôležitou súčasťou sú aj aktualizované školské vzdelávacie programy pre príslušný študijný/učebný odbor, aktualizované štátne vzdelávacie programy pre príslušnú skupinu odborov a stupeň vzdelania, realizácia praktických foriem vyučovania (odborný výcvik alebo odborná prax) priamo vo výrobe a v prevádzkach zamestnávateľov, vytvorenie vzdelávacích programov pre inštruktorov, pod vedením ktorých vykonávajú žiaci stredných odborných škôl odborný výcvik alebo odbornú prax, či pilotné vyškolenie inštruktorov. Počíta sa aj s účasťou zástupcov
zamestnávateľov/profesijných a stavovských organizácií v procese ukončovania odborného vzdelávania a prípravy v rámci maturitných skúšok, ako aj s účasťou na záverečných skúškach. Vzdelávacie aktivity pre učiteľov odborných predmetov sú zamerané na aktuálne trendy v odbore, netradičné metódy a formy výučby.  Špeciálna pozornosť bude venovaná tým študijným/učebným odborom, o ktoré majú žiaci končiacich ročníkov základných škôl resp. ich zákonní zástupcovia minimálny alebo žiadny záujem, avšak trh práce ich požaduje.

Švajčiarsky vzdelávací systém, ktorý sa v tomto projekte uplatňuje, je pre slovenské odborné školstvo v mnohom inšpiratívny. Výsledkom môže byť veľmi nízka nezamestnanosť mladistvých pod 25 rokov. V súčasnosti dosahuje v krajinách OECD v priemere 12,4 %, avšak vo Švajčiarskej konfederácii iba sedem percent.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
17130