Národný monitorovací výbor pre Švajčiarsky finančný mechanizmus Úradu vlády SR konštatoval hladký priebeh realizácie projektov

19.03.2015

Vo štvrtok, 19.3.2015 sa v hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnilo 17. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru Švajčiarskeho finančného mechanizmu za účasti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike J.E. Alexandra Wittwera, generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Jána Kraka a ďalších zástupcov Úradu vlády SR ako Národného kontaktného bodu Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a ďalších  členov výboru.
 
Národný monitorovací výbor je zriadený na partnerskom princípe a je zložený z 22 zástupcov štátnej správy, samosprávy, mimovládnych a iných organizácií. Je zodpovedný za monitorovanie a hodnotenie implementácie projektov podporených Švajčiarskym finančným mechanizmom. Hlavným bodom rokovania bolo prerokovanie Výročnej správy o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce za rok 2014 a jej následné schválenie.
 
 Vo Výročnej správe sa konštatuje, že v  roku 2014 intenzívne prebiehala implementácia 21 individuálnych projektov a schém financovaných z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ako aj  40 Malých a Spoločných projektov vybraných na základe štyroch výziev z obdobia 2012 a 2013. Z nich  bola k 31.12.2014 ukončená realizácia aktivít jedného individuálneho projektu  - Rozšírenie informačného systému policajného zboru ACHERON  - maximálna výška grantu 3 250 216 €  a 17 projektov (napríklad Cesta minerálnych prameňov, Bohatstvo prírody, bohatstvo pre nás všetkých či niekoľko projektov zlepšujúcich služby pre rodiny s deťmi ohrozených  sociálnym vylúčením) z celkovo 40 projektov realizovaných v rámci Blokového grantu, na ktorý bol vyčlenený grant vo výške 5 386 684 €.  Časový posun v realizácii niektorých projektov najmä z dôvodu verejného obstarávania zákaziek, sa podarilo dobehnúť najmä vďaka súčinnosti so švajčiarskymi partnermi, ktorí umožnili predĺžiť obdobie implementácie projektov.  J.E. Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike na zasadnutí výboru konštatoval: „ O mesiac nás čaká výročné stretnutie v rámci Programu švajčiarsko – slovenskej spolupráce.  Podľa nášho názoru implementácia programu pokračuje hladko a výročná správa schválená na dnešnom rokovaní Národného monitorovacieho výboru určite potvrdzuje túto skutočnosť.
 
Ivan Ivančin, riaditeľ odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR: „Sme na najlepšej ceste naplniť ciele projektov v reálnom čase. Robíme všetko pre to, aby sme umožnili konečným prijímateľom naplniť ciele projektov a zároveň v čo najvyššej miere a čo najúčelnejšie vyčerpať mimorozpočtové prostriedky poskytnuté SR zo Švajčiarska v prospech  cieľových skupín ako skutočných príjemcov pomoci.“
 
V rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Úradu vlády SR sa zajtra, v piatok 20.3.2015 začína odborná konferencia spojená s workshopom  a prezentáciou projektu SLOVENSKÝ RAJ - Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj a TIC Dobšinská ľadová jaskyňa,   ktorá bude v sobotu 21.3.2015 od 9:30 pokračovať   návštevou Slovenského raja  a nového turisticko-informačného centra spolu so slávnostným otvorením  ďalších nástupných centier:  Dobšinská Ľadová Jaskyňa a Hrabušice.
 
 
Úrad vlády SR
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
 
17283