Slovensko sa zapojilo do medzinárodného projektu posilňujúceho čestnosť v podnikaní

08.04.2015

Sekretariát OECD nedávno informoval verejnosť o projekteOECD k dôvere a podnikaniu (Trust and Business Project), ktorého cieľom je identifikovať možnosť posilnenia riadenia spoločností so schopnosťou čestne podnikať a zabrániť korupcii v podnikaní. Projekt sa zatiaľ nachádza v počiatočnom štádiu a reprezentanti súkromného sektora sa môžu anonymne zapojiť vyplnením dotazníka na webovej stránke www.oecd.org/corporate/trust-business.htm. OECD nechce vytvárať žiadne nové štandardy pre podnikanie. Ide skôr o zisťovanie stavu podnikateľského prostredia, schopnosti férového podnikania a o predchádzanie či  odhaľovanie problémov či pochybení, ktoré sa môžu stať brzdou hospodárskeho rastu jednotlivých krajín.  

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD z angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) je medzivládnaorganizácia tridsiatich štyroch ekonomicky najrozvinutejšíchštátovsveta, ktoré prijali princípy demokraciea trhovej ekonomiky. Ide o unikátne fórum, kde vlády spolupracujú, aby čelili ekonomickým, sociálnym a enviromentálnym výzvam globalizácie. Je často nazývaná  „think tankom,“ monitorovacou agentúrou alebo aj akousi neoficiálnou neakademickou univerzitou na vysvetľovanie nových trendov vo svetovej ekonomike. Ako združenie hospodársky najvyspelejších krajín sveta dostala prívlastok „klub bohatých“, keďže  ide o krajiny, ktoré sa vyznačujú vysokou úrovňou HDP odvodenom aj od miery zapojenia do vonkajších hospodárskych vzťahov – krajiny OECD reprezentujú viac ako 2/3 svetového obchodu s tovarmi a službami a viac ako tri štvrtiny celosvetových investícií. OECD vznikla v roku 1961transformáciou Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu, ktorá bola pôvodne zriadená v roku 1948na administráciu povojnovéhoMarshallovho plánu. Slovenská republika sa stala oficiálnym 30. členom OECD dňa 14. 12. 2000.

Ďalšie informácie o Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sú zverejnené na web stránke  Úradu vlády SR:

www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/oecd-organizacia-pre-hospodarsku-spolupracu-a-rozvoj/
 
Úrad vlády SR
Sekcia kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR
17392