Univerzita Pavla Jozefa Šafárika vydáva na www.slovensko.sk študentom rozhodnutia z prijímacích skúšok elektronicky

01.06.2015

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  (UPJŠ) od zajtra, utorka 2.júna 2015 spúšťa prepojenie Akademického informačného systému univerzity AiS2 a vydávanie rozhodnutí v rámci prijímacieho konania na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS).  Toto prepojenie spočíva v  integrácii služieb portálu - https://www.slovensko.sk/sk/slovnik/detail%5C_upvs) do Akademického informačného systému AiS2, ktorý univerzita vyvíja a prevádzkuje na 18 slovenských vysokých školách - http://www.upjs.sk, http://www.ais2.sk ).  Táto aktivita sa realizuje v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pod názvom  Integrácia Akademického informačného systému 2 s rezortným informačným systémom a väzby na e-Government. Pri vývoji tejto služby UPJŠ úzko spolupracovala so spoločnosťou Disig.

Prepojenie umožňuje uchádzačovi odoslať vyplnenú elektronickú prihlášku z akademického informačného systému AiS2 (resp.  portálu VŠ) prostredníctvom osobnej schránky na ÚPVS do schránky univerzity. Riešenie je overované v rámci aktuálneho prijímacieho konania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Po vyhodnotení pilotnej prevádzky bude toto prepojenie k dispozícii v rámci konzorcia AiS2 (13 verejných vysokých škôl + 5 súkromných) a bude ponúknuté aj ďalším vysokým školám.

Fungovanie tejto novinky bližšie objasňuje dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach doc.RNDr.Gabriel Semanišin, PhD:  „ Uchádzač o štúdium vyplní formulár elektronickej prihlášky v Akademickom informačnom systéme univerzity, ktorá toto podanie uloží do osobnej schránky uchádzača na www.slovensko.sk. Po pripojení príloh sa  podanie odošle do schránky fakulty resp. univerzity. Po rozhodnutí prijímacej komisie nasleduje podpísanie rozhodnutia o prijatí elektronickým mandátnym certifikátom dekanom fakulty  a zaslanie tohto rozhodnutia do schránky uchádzača.“

Ďalšiu možnosť zjednodušenia prístupu občanov, mladých ľudí k informáciám privítal aj Rastislav Janota z príspevkovej organizácie Úradu vlády SR – Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby, ktorá zriadila Ústredný portál verejnej správy ako platformu pre komunikáciu občanov s inštitúciami: „Sme radi, že môžeme dobré nápady uviesť do reálneho fungovania. Implementované riešenie je jednou z  elektronických služieb, ktoré zatiaľ majú občania Slovenska k dispozícii. Rozširovanie počtu takýchto služieb je aktuálne trendom v celom vyspelom svete.

Elektronické vydávanie rozhodnutí z prijímacích skúšok  pomôže  vysokým školám  a jej študentom šetriť nielen finančné prostriedky za administratívu či poštu, ale aj čas. 
Na implementovanú službu môžu v prostredí vysokých škôl  nadväzovať ďalšie, ktoré napomôžu priamej komunikácii so štátnymi orgánmi, napríklad:  dôveryhodné dokladovanie dosiahnutého vzdelania, zasielanie potvrdení súvisiacich s návštevou vysokej školy na Sociálnu poisťovňu,  možnosť získať elektronický odpis diplomu, vysvedčenia, rôznych certifikátov  a iné.
 
Úrad vlády SR – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika  Košice
17879