Už tento víkend v Zemplínskych Hámroch množstvo podujatí pri príležitosti ukončeného projektu švajčiarsko-slovenskej spolupráce

26.06.2015

Od soboty 27.júna 2015 až do pondelka 29.júna 2015 sa pri príležitosti 70.výročia UNESCO a ukončenia projektu uskutoční množstvo zaujímavých aktivít, sprievodných podujatí či exkurzií pod spoločným názvom Podoby ohňa. Ich súčasťou bude slávnostné otvorenie nového turisticko – informačného centra, Ekomúzea, vernisáž fotografií Baníctvo na Spiši, filmové pásmo Karpatské bukové pralesy – svetové prírodné dedičstvo, tvorivé remeselné dielne a ohňová šou.

Tri vonkajšie expozície dokumentujúce zlievarenskú činnosť, výrobu dreveného uhlia, aj dopravu dreva, sedem obnovených pamiatok: murovanica, sýpka, vysoká pec, drevená zvonica, úzkokoľajka, štôlňa, miľa na pálenie uhlia, prezentovaných v rámci Hámorského náučného chodníka so štrnástimi zastaveniami v celkovej dĺžke 6,8 km, ako aj nové turistické informačné centrum - to všetko sa podarilo obci Zemplínske Hámre vybudovať za sumu takmer 1 150 000 eur vďaka jednému z projektov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Podarilo sa tak v okrajovom regiónu Sniny vytvoriť podmienky pre oživenie cestovného ruchu, spoznávanie kultúrneho a technického dedičstva obce, aj skvalitnenie služieb poskytovaných pre turistov počas celého roka. Projekt bol prezentovaný aj na nedávnej konferencii s názvom Prírodný turizmus a regionálny rozvoj v Tatrách.

Na víkendové podujatie v Zemplínskych Hámroch Vás srdečne pozývame!

Kontakt: Tatiana Kmecová,tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
Kontakt:Katarína Palgutová, muzeum@zemplinskehamre.sk, +421 917 659 842
 
Obec Zemplínske Hámre
Úrad vlády SR


Informácie o projekte:
Názov projektu:Zemplínske Hámre – objavme históriu baníctva a železiarskej výroby vo Vihorlatských vrchoch

Výška NFP:1 149 638,00 Eur

Ciele projektu: rozvoj okrajového regiónu Snina prostredníctvom mobilizácie kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu, oživenie kultúrneho a technického dedičstva obce, vytvorenie predpokladov pre možnosť celoročnej turistiky v obci, skvalitnenie služieb poskytovaných pre turistov avytvorenie podmienok pre predĺženie ich pobytu.

Náplň projektu:
-vytvorený 1nový produkt cestovného ruchu v regióne Snina: Hámorský náučný chodník (12 zastavení, 4 km) zameraný na históriu priemyselnej výroby vo Vihorlatskom pohorí, zdokumentovanú prostredníctvom 4 exteriérových expozícií(banská činnosť - štôlňa, železiarska výroba - vysoká pec, hámor s vodným náhonom, výroba uhlia – miľa, doprava dreva – úzkokoľajka) a 4 vnútorných expozícií v obecnom múzeu (priemyselná činnosť v obci, karpatské úzkokoľajky, karpatské bukové pralesy zaradené do zoznamu UNESCO, známi rodáci a zaujímavosti v regióne Snina)
-skvalitnenie informačných služieb pre návštevníkov obce vybudovaním komplexného turistického informačného systému (informačné centrum, 3 multimediálne informačné kiosky, viacjazyčná webová stránka, 12 informačných panelov náučného chodníka, 3 orientačné mapy, tlač viacjazyčného informačného sprievodcu)
-zvýšenie zamestnanosti (priamo vytvorenie 2 nových pracovných miest), rozvoj malého a stredného podnikania v obci a regióne Snina

Dosiahnuté hlavné výsledky:
-obecné múzeum zrekonštruované s plochou 1 169 m2 ponúka 3 vonkajšie expozície (zlievarenská činnosť, výroba uhlia, doprava dreva) so 7 obnovenými pamiatkami (murovanica, sýpka, vysoká pec, drevená zvonica, úzkokoľajka, štôlňa, miľa na pálenie uhlia),
-zvýšenie dĺžky značených turistických trás v katastri obce Zemplínske Hámre o 5,5 km z 3,6 km na 9,1 km (Hámorský náučný chodník, 13 zastavení),
-turistické informačné centrum vybudované na ploche 32,4 m2.

Zahraničný partner:
Združenie Pro Gonzenbergwerk:Partner je známym baníckym múzeom v Sarganse vo Švajčiarsku. Svojimi dosiahnutými úspechmi bude slúžiť ako vzor pre plánované aktivity v Zemplínskych Hámroch. Partner poskytne svoje skúsenosti najmä v oblasti správneho riadenia, fungovania, etablovania baníckeho múzea a taktiež marketingu. Výmena bude zameraná aj na dopad aktivít múzea na obce a región.Spoločne s ostatnými partnermi sa bude podieľať napríprave akčného plánu rozvojacestovného ruchu a návrhu programu celoročnej ponuky Hámorského náučného chodníka vrátane sprievodných aktivít.
Kontakt: Willi Eugster, predseda,info@bergwerk-gonzen.ch

18158