Podľa stanoviska ÚVO postupuje úrad vlády v obstarávaní na rekonštrukciu Rusoviec v súlade so zákonom

24.07.2015

Úradu vlády SR bolo včera, štvrtok 23.7.2015 doručené oficiálne stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sa týka verejného obstarávania na predmet zákazky: Projektová dokumentácia, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach, a ktoré úrad vlády žiadal na základe  spochybňovania postupu vo verejnom obstarávaní zo strany Slovenskej komory architektov.
 
ÚVO vo svojom stanovisku okrem iného konštatuje: Postupy týkajúce sa zadávania zákazky, použije verejný obstarávateľ tak, aby zodpovedali vymedzenému predmetu zákazky a súvisiacim podmienkam realizácie zákazky .  V zásade možno konštatovať, že v rámci zavŕšenia procesu verejného obstarávania, postup zadávania zákazky,  nie je na rozdiel od súťaže návrhov určený na predkladanie ideových návrhov, ktoré majú intelektuálnu povahu, ale je použiteľný na zabezpečenie ponúk v reakcii na zverejnené podmienky zadávania zákazky.Ak verejný obstarávateľ disponuje dostatočnými podkladmi, použiteľnými ako východisko pre zadanie zákazky, nemusí byť preto účelné uskutočniť súťaž návrhov. Účelné by nemuselo byť ani uskutočnenie súťaže návrhov v prípade, ak vzhľadom na okolnosti konkrétneho prípadu nie je prípustné v rámci spracovania projektovej dokumentácie ovplyvniť napr. podmienky začlenenia (existujúceho) objektu do priestoru (jestvujúcej zástavby), nie je možné zásadným spôsobom ovplyvniť celkovú hmotu, vrátane dispozície, ani iné funkcionálne väzby, či už navonok alebo do už existujúceho objektu – teda napr. v prípade rekonštrukcie existujúceho objektu, kedy úvahy o smerovaní zámeru rekonštrukcie, a z neho sa odvíjajúca povaha stavebných prác potrebných realizovať, je do značnej miery determinovaná pôvodným riešením autora ideového návrhu zhotoveného diela. Zákon o verejnom obstarávaní nepredpisuje pred každým zadávaním zákazky, predmetom ktorej má byť vypracovanie projektovej dokumentácie (najmä pokiaľ ide o opravu, resp. rekonštrukciu existujúceho objektu), uskutočniť aj súťaž návrhov, naopak, je v kompetencii verejného obstarávateľa, aby rozhodol o tom, či bude zadávať zákazku na poskytnutie služieb alebo z hľadiska naplnenia jeho cieľov je potrebné získať návrh v súťaži návrhov, ktorý bude podkladom pre následné zadávanie zákazky.
Úrad pre verejné obstarávanie zároveň  potvrdil, že použitie verenej súťaže vytvára predpoklady  pre otvorenie súťaže voči čo najväčšiemu počtu záujemcov, keďže sa vyhlasuje pre ich neobmedzený počet a v jednotlivých krokoch nedochádza k žiadnemu obmedzovaniu.

Úrad vlády teda postupoval v prípade vyhlásenia verejného obstarávania na Projektovú dokumentáciu, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach v súlade s príslušným zákonom. Vďaka kritériu najnižšej ceny  obstarávateľ získa  najlepšiu hodnotu za adekvátne vynaložené finančné prostriedky, čo je zámerom verejného obstarávateľa.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
18347