20. výročie vstupu Slovenskej republiky do OECD – Úrad vlády SR intenzívne spolupracuje

14.12.2020

Prijatie SR do klubu ekonomicky najvyspelejších krajín sveta v roku 2000 znamenalo nielen ekonomickú a politickú prestíž, ale ponúklo aj možnosť zapojiť sa do medzinárodnej spolupráce v kľúčových ekonomických oblastiach. Slovensko spolupracuje s OECD nielen pri hodnotení aktuálneho ekonomického vývoja či pri obchodnej a rozvojovej spolupráci, ale aj v boji proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a v oblasti zvyšovania integrity zamestnancov verejného sektora. Vďaka členstvu v OECD môže SR využívať analytické kapacity a expertízu tejto organizácie, jej komplexne spracované štúdie, ako aj odporúčania pre tvorcov politík. Členstvo v OECD pozitívne prispelo k integrácii SR do európskych a ďalších medzinárodných štruktúr.

Z pohľadu aktivít Úradu vlády SR bolo v rámci Ekonomického prehľadu OECD o Slovenskej republike na rok 2014 Slovenskej republike odporučené zlepšiť efektivitu v uvedenej oblasti. Už v roku 2015 boli zástupcami Úradu vlády SR prezentované reformné zámery v oblasti štátnej služby. Výsledkom následnej intenzívnej spolupráce bolo prijatie nového zákona o štátnej službe, postaveného na princípoch politickej neutrality, zákonnosti, transparentného zamestnávania, efektívneho riadenia, nestrannosti, profesionality, transparentného a rovnakého odmeňovania, stability a  rovnakého zaobchádzania, ktoré v predchádzajúcom zákone absentovali.            

Dňa 16. januára 2017 bolo na najvyššej úrovni podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci pre účely posilnenia boja proti korupcii a zvyšovania transparentnosti vo verejnom obstarávaní. Toto memorandum poskytlo ďalší priestor pre posilnenie spolupráce Úradu vlády SR a OECD v oblasti posilňovania integrity verejnej správy a zvyšovania efektívnosti a účinnosti protikorupčných opatrení a postupov v SR.

Na základe memoranda pripravili zástupcovia Úradu vlády SR spoločne s expertmi OECD posúdenie hlavných slovenských protikorupčných právnych predpisov a  legislatívneho rámca s osobitným dôrazom na ochranu oznamovateľov korupcie či inej protispoločenskej činnosti. Okrem iného obsahovalo aj návrhy opatrení na odstránenie medzier či „zadných dvierok“ v zákonoch a návrhy na posilnenie integrity vo verejnom sektore v súlade s osvedčenými postupmi členských krajín OECD. Tieto návrhy prispeli k príprave zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorý schválila NR SR dňa 30. januára 2019.

Jedným z výsledkov spolupráce OECD a Úradu vlády SR je spoločný projekt s názvom „Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike“, financovaný z grantov EHP a Nórska.  Jeho  cieľom je preskúmanie systému verejnej integrity vo verejnej správe SR a vytvorenie dôkazného základu pre etické vykonávanie verejnej správy, čo prispeje k  zníženiu miery korupcie na Slovensku. Cieľom je využiť medzinárodné skúsenosti a know-how expertov OECD, ako aj poznatky z dobrej praxe členských krajín pri presadzovaní a posilňovaní verejnej integrity v SR a pri protikorupčnej prevencii.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

28206