Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov

07.04.2016

Partneri siete AFCOS zverejňujú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike. Jej kompletné znenie je na stránke: http://www.olaf.vlada.gov.sk/vyrocna-sprava-o-aktivitach-sietovych-partnerov-v-oblasti-ochrany-financnych-zaujmov-eu-v-sr-za-rok-2015/ .

Úrad vlády SR - Centrálny kontaktný útvar pre OLAF
 

20363