Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Vďaka nórskym grantom boli zrekonštruované štyri drevené chrámy a obnovený jeden židovský cintorín

19.04.2016

V stredu 20. apríla2016 sa o 10.00 hv priestoroch kultúrneho domu v Ubli uskutoční konferencia na tému Rusínske a židovské kultúrne dedičstvo – neoddeliteľná súčasť európskeho dedičstva, realizovaná v rámci projektu Obnova drevených chrámov, skvalitnenie infraštruktúry Cyklistického chodníka ikon. Vďaka projektu bolo obnovených 5 nehnuteľných a 10 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, poväčšine z 18. storočia: židovský cintorín v Topoli, štyri drevené chrámy východného obradu v Topoli, Inovciach, Šmigovci a Hrabovej Roztoke a mobiliár troch drevených chrámov z Inoviec, Hrabovej Roztoky a Ruskej Bystrej. Až tri z objektov sú národné kultúrne pamiatky v dlhodobo v havarijnom stave, evidované v ústrednom zozname ako pamiatky bez vhodného využitia. Projekt bol podporený v rámci programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, ktorého správcom je Úrad vlády SR.
 
Okresy Snina a Sobrance na slovensko-ukrajinskom pohraničí ekonomicky zaostávajú, vyľudňujú sa. Udržať tu dobrý stav pamiatok je pre malé obce, ktoré sú navyše národnostne aj religiózne zmiešané, veľmi náročné. Chátrajú aj pamiatky židovskej komunity, ktorá tu už nemá zastúpenie. Nedostatočná je aj spoločná propagácia kultúrneho dedičstva UNESCO s prírodným, ktoré reprezentujú bukové pralesy v NP Poloniny a CHKO Vihorlat.
 
Niektoré z pamiatok neboli využívané dlhé roky, ich stav sa postupne zhoršoval. Aj vďaka komplexnej obnove sa po rokoch stávajú opäť perlami Karpát. Jeden z rekonštruovaných chrámov – gréckokatolícky chrám Nanebovstúpenia Pána v Šmigovci - ostáva zatiaľ bez svojho ikonostasu, preto v ňom bude od mája sprístupnená výstava zameraná na ikonografiu Zemplína.
 
Celkový rozpočet projektu podporeného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky bol 295 809 eur, z čoho spomínaný grant predstavuje až 90 %. Prijímateľ projektu, Karpatské drevené cerkvi, n. o., a jeho partneri,Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát a Obec Topoľa,  spolufinancovali projekt vo výške 29 591 eur.
 
Na konferencii sa zúčastnia aj zástupcovia donorov, J.E. Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SR,Jaroslav Mojžiš, riaditeľ odboru grantov EHP a Nórska Úradu vlády SR, zástupcovia pamiatkových úradov a ďalší hostia. Súčasťou konferencie budú aj prehliadky niektorých z obnovených pamiatok - aktuálne rekonštruované drevené chrámy v Šmigovci a Hrabovej Roztoke a židovský cintorín v Topoli.
 
Kontakt pre médiá: 
Daniela Galandová, info@karpatskecerkvi.org; mobil:  +421 903 930 130
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; mobil: +421 915 984 227
 
Karpatské drevené cerkvi
www.karpatskecerkvi.org
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.gov.sk

V

20410