Deň otvorených dverí v Nitre a nové možnosti pre obete domáceho násilia v regióne Turiec

25.05.2016

Človek v akejkoľvek núdzi potrebuje najmä vedieť, kde vyhľadať pomoc. Aj preto Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti pri Centre poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ organizuje vo štvrtok 26.mája 2016 od 10.00 hod do 18.00 hod Deň otvorených dverí vo svojich priestoroch  na Wilsonovom nábreží 82 v Nitre.  Súčasťou podujatia budú aj neformálne debaty s odborníkmi  o  problematike násilia a závislostí. O 16.oo hodine sa začne pravidelné stretnutie socioterapeutického A – klubu Maják,  ktorého sa záujemcovia môžu osobne zúčastniť a zažiť atmosféru a dynamiku skupiny, ktorá funguje už 20 rokov.
 
Centrum poradensko-intervenčných služieb  poskytuje v rámci svojej činnosti komplexné programy riešenia závislostí v oblasti primárnej, sekundárnej a a terciárnej prevencie, ďalej základné a špecializované sociálne poradenstvo, metódy individuálnej, skupinovej a komunitnej sociálnej práce, ako aj vzdelávacie programy so zameraním na zvyšovanie kľúčových kompetencií odborníkov, dobrovoľníkov a členov svojpomocných skupín v oblasti závislostí.   Okrem práce  s ľuďmi ohrozenými závislosťou, závislými či abstinujúcimi, zameriava svoju pozornosť na rozvoj  systémovej  práce s rodinou klientov. 
 
Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ  v partnerstve s o.z. STORM a Mestom Nitra je úspešným realizátorom projektu Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislostiv rámci Programu  Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je spolufinancovaný z projektového grantu Nórskeho finančného mechanizmu, štátneho rozpočtu SR a Mesta Nitra. Celková výška grantu predstavuje sumu 54 360  eur.
 
Ako sa prostredníctvom ďalšieho úspešného projektu Centrum POKOJ – skvalitnenie služieb ochrany a podpory pre obete násilia v rodinách  zmení zariadenie Centrum Pokoj na v poradí už piaty bezpečný ženský dom spĺňajúci minimálne Európske štandardy na Slovensku,  budú zástupcovia  OZ Brieždenie a ďalší hostia informovať na odbornom seminári, ktorý sa uskutoční v piatok 27.mája 2016 o 9.30 hodine v Hoteli Turiec v Martine.  Seminára sa zúčastnia delegácie Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v SR, Úradu vlády SR ako správcu Programu Domáce a rodovo podmienené násilie v rámci Nórskeho finančného mechanizmu, zástupcov VÚC, organizácií venujúcich sa problematike rodovo podmieneného násilia, realizátorov projektu,  ako aj ďalších hostí.  Súčasťou seminára bude aj prednáška odborného garanta projektu Doc.PaeDr. Petra Juska, PhD. o ochrane ľudí ohrozených sociálnym vylúčením pred nezamestnanosťou  spojená s diskusiou.
 
Kontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR – sekcia bilaterálnych finančných nástrojov
www.eeagrants.sk
 
OZ Brieždenie
www.briezdenie.sk
 
Budúcnosť, n.o.
www.buducnost.eu
20547