Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny na Festivale kultúry Rusínov Slovenska

29.05.2016

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny sa 28. mája 2016 zúčastnil na Festivale kultúry Rusínov Slovenska vo Svidníku, ktorý v dňoch 23. ˗ 29. mája 2016 zorganizovala Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku, mesto Svidník a Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku. Pestrý program zahŕňal divadelné predstavenia, prednášky spojené s besedami, výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, vystúpenia domácich i zahraničných umeleckých telies prezentujúcich unikátnu kultúru Rusínov. Nosnou ideou festivalu, určeného pre divákov všetkých vekových kategórií, je ukázať autentické kultúrne bohatstvo Rusínov s hlavným odkazom ku vzájomnej tolerancii vo vzťahu k majorite i ďalším národnostným menšinám.

Úrad vlády Sr
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

20571