Rosenfeldov palác v Žiline - nové centrum kultúry

07.09.2016

V pondelok, 12.septembra 2016 sa o 9.00 hodine v Rosenfeldovom paláci v Žiline uskutoční záverečná konferencia pri príležitosti ukončenia projektu: Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline v programe Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Realizátorom projektu je Mesto Žilina, ktoré spolufinancovalo rekonštrukciu sumou 104 281 eur z vlastných zdrojov. Projektový grant z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu  bol vo výške  590 923 eur.
 
Mestský palác  pomenovaný podľa jeho majiteľa, žilinského bankára Ignáca Rosenfelda, bol postavený v r. 1907 ako zmenšená napodobenina viedenského zámku Belveder podľa architekta M. Rautera. Je  jednou z najkrajších pamiatok v meste a najväčšou kultúrnou pamiatkou v majetku mesta. Dlho chátral, ale vďaka grantu z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu sa podarila jeho obnova.  Zrealizovali sa stavebné a reštaurátorské práce v interiéri 1. nadzemného podlažia (pravé a ľavé krídlo) a 1. podzemného podlažia, ako aj   rekonštrukcia areálu paláca, čo zahŕňalo  asanácie v zadnom dvore paláca, zreštaurovanie pamiatkovo chráneného oplotenie od ulice, oplotenie zadného dvora, sadové úpravy s novými  trávnatými  plochami.
 
V interiéri paláca boli kľúčové také reštaurátorské práce, ktoré prispievajú k ochrane, obnove a prezentácii hodnôt kultúrnej pamiatky. Odstránené boli  tiež nevhodné zásahy, pričom  pôdorys, hmota a štruktúra objektu sa zachovala, resp. umelecko-remeselne obnovila.
 
 
Hostia, odborníci a účastníci konferencie budú zástupcom médií k dispozícii po ukončení hlavného programu.
 
Zástupcov médií prosíme, aby najneskôr vo štvrtok 8. septembra 2016 potvrdili svoju účasť na e-mailovej adrese hovorca.zilina@zilina.sk .
 
 
Kontakt pre médiá
Tatiana Kmecová; tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
Pavol Čorba; hovorca.zilina@zilina.sk; +421 917 924 877
 
 
 
Úrad vlády SR – Odbor grantov EHP a Nórska
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
 
Mesto Žilina
www.zilina.sk
 
 
21018