Vláda schválila nový zákon o štátnej službe z dielne úradu vlády

21.09.2016

Dnes, 21.septembra 2016 na svojom 27.rokovaní schválila vláda SR návrh nového zákona o štátnej službe.  Návrh vypracoval Úrad vlády Slovenskej republiky, pričom právna úprava vychádza aj so Stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe na roky 2015 – 2020.  Pôvodný zákon bol od svojej účinnosti novelizovaný až 21 krát, ani to však neviedlo k odstráneniu jeho nedostatkov. Nový návrh zákona o štátnej službe predstavuje reformovanú právnu úpravu v oblasti štátnozamestnaneckých vzťahov v súlade s odporučeniami Rady Európskej únie a jeho prijatie predstavuje jednu z podmienok na splnenie ex ante kondicionalít, ktoré vyplývajú pre SR z Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020.
 
Schválením návrhu zákona vláda splnila programové vyhlásenie vlády, kde sa v oblasti štátnej služby zaviazala  vytvoriť inštitucionálny a legislatívny rámec na zabezpečenie skvalitnenia riadenia ľudského kapitálu v štátnej službe za účelom profesionalizácie štátnej správy a vymedzenia politických nominácií, a to určením hranice medzi politickými a nepolitickými funkciami.
 
Predložený návrh zákona je založený na princípoch politickej neutrality, zákonnosti, transparentného zamestnávania, efektívneho riadenia štátnych zamestnancov, nestrannosti, profesionality, transparentného a rovnakého odmeňovania, stability a rovnakého zaobchádzania. Princípy štátnej služby budú vymedzovať prijímanie štátnych zamestnancov, stabilitu ich štátnozamestnaneckého pomeru, kariérny rast, hodnotenie výkonnosti a tiež odmeňovanie v štátnej službe.
 
Cieľom novej právnej úpravy je okrem iného zabezpečiť vyššiu transparentnosť výberových konaní pri obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest – za týmto účelom sa štandardizuje proces výberového konania pre uchádzačov o štátnozamestnanecké miesto, definujú sa možnosti prístupu k informáciám o vyhlásenom výberovom konaní, upravuje sa zriaďovanie výberovej komisie a tiež menovanie jej členov,  zavádza sa nový inštitút „hromadné výberové konanie,“  zavádza sa  tiež pravidelné služobné hodnotenie každého zamestnanca, navrhuje sa aj zavedenie nových právnych inštitútov,  najmä prešetrenie výpovede a zavedenie jednotného postupu pri disciplinárnej zodpovednosti štátneho zamestnanca a pod.
 
Návrhom zákona sa tiež zriaďuje centrálny informačný systém štátnej služby,  prostredníctvom ktorého sa zlepší strategické plánovanie a riadenie ľudských zdrojov, získa sa komplexnejšia profesionálna databáza údajov  - čo zlepší riadenie ľudských zdrojov a  povedie k zvýšenej efektivite, stabilite a profesionalizácii služobných úradov.
 
Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR a bol posúdený Legislatívnou radou vlády SR. Zákon by po schválení v NR SR mal nadobudnúť účinnosť 1.júna 2017.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
21139