Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne

03.11.2016

Bratislava, hotel Sheraton: štvrtok 3. novembra 2016
 
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región  sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum  a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako  koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť  „úniku mozgov“ z regiónu .

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan  spolu so zástupcami príslušných rezortov zo 14 krajín (deviatich členských štátov EÚ, päť krajín mimo EÚ), ktoré sú zapojené do Dunajskej stratégie, a podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za energetickú úniu, Marošom Šefčovičom,  zhodnotil aktivity  v  oblasti  výskumu a inovácií v podunajskej oblasti a načrtol   ich ďalšie smerovanie. Ministri dnes rokovali o spoločnom financovaní výskumných a inovačných aktivít,  transfere technológií, budovaní kapacít a vytváraní opatrení, ktoré majú zabrániť odchodu kvalifikovaných výskumníkov do iných krajín. Venovali sa tiež možnostiam zlepšenia riadenia  Dunajskej stratégie a spolupráci v oblasti   inteligentnej   špecializácie.
 
Ministri a ich zástupcovia vyjadrili podporu   Dunajskej sieti pre koordináciu financovania výskumných aktivít, ktorú založili  zástupcovia krajín  Dunajskej stratégie v máji 2016.  Hlavným cieľom tejto platformy je koordinácia a synchronizácia aktivít  v oblasti výskumu  a inovácii v dunajskej oblasti a to  na  národnej, regionálnej a  medzinárodnej úrovni.  Na stretnutí bolo vyjadrené presvedčenie, že všetky krajiny dunajského regiónu sa do tohto mechanizmu zapoja.  Účastníci stretnutia podporili vytvorenie takýchto sietí, avšak zdôraznili,  že ich fungovanie a udržateľnosť bude závisieť od politickej podpory a aktívneho zapojenia  sa príslušných inštitúcií  jednotlivých štátov.
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu  Peter Plavčan na tlačovom brífingu po ukončení rokovania zdôraznil: "Únik talentovaných, najmä mladých  výskumníkov je spoločným problémom vo väčšine krajín dunajského regiónu.  V snahe zabrániť tomuto trendu je potrebné podporovať investície do ľudského potenciálu  a vytvoriť primerané podmienky, ktoré  umožnia výskumníkom  rozvinúť dlhodobú vedeckú kariéru a zabezpečia im optimálnu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.“ 
 
Jedným z príkladov úspešnej spolupráce krajín dunajského regiónu je  projekt Danube - INCO.NET  financovaný zo zdrojov Rámcového programu EÚ. Na tomto projekte spolupracuje 70 univerzít a stovky výskumných inštitúcií z dunajského regiónu. Jeho hlavným cieľom je spájať výskumníkov z celého regiónu a poskytovať im informácie o možnostiach financovania.
 
Ďalším príkladom je projekt DREAM, ktorý sa venuje problematike hydrodynamiky a ekológie rieky Dunaj, ako aj zlepšovaniu  podmienok pre riečnu dopravu. 
Ministerstvo školstva sa stalo koordinátorom medzinárodného projektu INT-VET, ktorý je zameraný na prenos skúseností  zo zavádzania prvkov duálneho odborného vzdelávania a prípravy v Rakúsku a Nemecku  do reformy vzdelávacieho systému v SR .
 
Nedávno boli v rámci Dunajského nadnárodného programu schválené 2 projekty z oblasti vodného manažmentu: Dunajské sedimenty a Spoločná Tisza.
 
Viac o projektoch INT-VET na: http://www.minedu.sk/national-authorities-for-apprenticeships-introduction-of-elements-dual-vet-slovak-republic/.
 
Ministri a zástupcovia štátov, ktoré spája Dunaj a ktorí sú zodpovední za výskum a inovácie vo svojich krajinách, prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa politicky zaväzujú  posilniť  synchronizáciu úsilia členských štátov pri vytvorení spoločnej platformy na podporu spoločných výskumných  a inovačných aktivít v dunajskom regióne,  investícií do ľudského kapitálu,  podpory transferu technológií, podporu  a zlepšenia riadenia dunajskej stratégie .
 
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.minedu.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
21358