Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu

03.11.2016

Bratislava, štvrtok 3.11.2016, nová budova SND:  Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla  5.výročné  fórum  Stratégie EÚ pre dunajský región.

Dvojdňové fórum organizuje Úrad vlády Slovenskej republiky ako predsedajúca krajina, spoločne s Európskou  komisiou. Dunajská stratégia predstavuje politický nástroj regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je koncentrovať úsilie partnerských štátov na riešenie spoločných problémov regiónu. Implementácia dunajskej stratégie je založená na práci v rámci 11 prioritných oblastí, ktoré sú koordinované dvojicou krajín. Slovensko koordinuje prioritnú oblasť 4 (ochrana vôd) s Maďarskom a prioritnú oblasť 7 (vedomostná spoločnosť) so Srbskom.

Vo svojom príhovore predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico povedal: " Keď sme sa pripravovali na tohtoročné výročné fórum a rozmýšľali sme nad tým, akým témam sa v rámci diskusií venovať, dospeli sme k názoru, že najvhodnejšie bude zamerať sa na tie oblasti, v ktorých vieme ako Slovensko poskytnúť istú pridanú hodnotu a prostredníctvom ktorých vieme byť príkladom a motiváciou pre ostatné krajiny dunajského regiónu - podpora inovácií sa preto stala prioritou vo všetkých relevantných operačných programoch, či už na národnej alebo na nadnárodnej úrovni.“

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu na úvod fóra pripomenul, že: "Dunaj nekončí tam,  kde EÚ. Naša makroregionálna stratégia  pre Dunaj je silnou európskou pridanou hodnotou pre všetkých 14 zúčastnených krajín."
Eurokomisárpre vzdelávanie, kultúru, mládež a športTibor Navracsics, ktorý je zodpovedný za vzdelávanie, kultúru, mládež a šport a Spoločné výskumné centrum doplnil: "Vzdelávanie a veda zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore krajín v dunajskom regióne, pretože je potrebné prilákať a udržať najlepšie talenty tu v regióne. To je predpokladom pre trvalý hospodársky rast, vytváranie pracovných miest a sociálny rozvoj. Vďaka jedinečnosti svojich vedeckých poznatkov môže práve Spoločné výskumné centrum hrať dôležitú úlohu pri vytváraní konkurencieschopného regiónu Dunaja. "

Zástupcovia Európskej komisie, národní experti, spoločenské organizácie a zástupcovia podnikateľskej sféry zo 14 krajín po otvorení 5.výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región budú počas podujatia diskutovať, ako zvýšiť  a zefektívniť vzájomnú spoluprácu. Ako vyplýva z názvu fóra - Inovačné toky - voda, vedomosti a inovácie v dunajskom regióne –osobitný dôraz sa kladie  na dve tematické priority: výskum a inovácie a vodné hospodárstvo. 

Ďalšie informácie:
SK PRES events
European Union Strategy for the Danube Region5th Annual Forum of the EU Strategy for the Danube Region, Bratislava
EU Macro-Regional Strategies
Danube Region Strategy: Success Stories
Scientific support to the Danube Strategy
 
Twitter: @EU_Regional@CorinaCretuEU #EUSDR #Danube #DanubeForum16
@EU_ScienceHub  @TNavracsicsEU  @MarosSefcovic  @skpres2016  @eu2016sk  @VladimirSucha
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.danube-forum-bratislava.eu
 
21359