Vláda a odborári dospeli k dohode

23.11.2016

Dnešným rokovaním sa na Úrade vlády SR ukončilo ďalšie kolo  kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017.
 
Kolektívnehovyjednávania sa zúčastnili zástupcovia Konfederácie odborových zväzov SR, Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, Všeobecného slovenského odborového zväzu a za štát vedúca služobného úradu ÚV SR, štátni tajomníci MPSVaR SR, MV SR, MZ SR, MŠVVaŠ SR, MF SR, výkonný podpredseda ZMOSu a  zástupcovia VÚC. Rokovania sa zúčastnil aj minister financií Peter Kažimír.

Zúčastnené strany sa dohodli na zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  o 4 percentá od  1.1.2017 -  okrem platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl, ktorým boli platové tarify zvýšené od 1.9.2016 o 6%.   Ďalej sa dohodol skrátený služobný a pracovný čas a zvýšenie základnej výmery dovolenky na 5  týždňov. Zamestnanci, ktorí dovŕšili 33 rokov veku,  budú mať nárok na 6 týždňov dovolenky a zamestnanci ustanovení v § 103 ods. 3 Zákonníka práce budú mať nárok na 9 týždňov dovolenky. Ďalším benefitom bude možnosť dohodnúť výšku odstupného v podnikových kolektívnych zmluvách  maximálne vo výške dvoch funkčných platov – nad rámec zákona.  Výška odchodného je v sume jedného funkčného platu nad rozsah zákona o štátnej službe a Zákonníka práce, výška príspevku  zamestnávateľa na doplnkové   dôchodkové sporenie tvorí najmenej 2% z objemu zúčtovaných platov štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení. Celkový prídel do sociálneho fondu je vo výške 1% a ďalší prídel najmenej vo výške 0,05%.  Zamestnanci budú mať možnosť dohodnúť si v podnikovej kolektívnej zmluve aj dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo vyššej percentuálnej sadzbe, ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80% denného vymeriavacieho základu štátneho zamestnanca.
 
Na 4. kole kolektívneho vyjednávania sa zúčastnené strany, t.j. zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov dohodli aj na znení Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v ktorom sa zástupcovia zamestnávateľov zaväzujú zamestnancom v štátnej službe a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme s výnimkou  pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl zvýšiť ich platy na úrovni 2% priznaných funkčných platov v termínoch od 1.9.2017 – 31.12.2017 a 1.9.2018  - 31.12.2018, pričom memorandum garantuje zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov  a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4%  aj  od 1.januára 2018.
 
Štátny rozpočet SR počíta s týmto zvýšením platových taríf a platov, ktoré bude v rokoch 2017  a 2018 predstavovať sumu  spolu  340 miliónov eur.
 
Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv a memoranda je naplánovaný na 1.decembra 2016 v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
21504