Aktivity úradu vlády v prevencii korupcie

09.12.2016

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa boja proti korupcii(International Anti-Corruption Day), ktorý  sa oslavuje 9. decembra už od roku 2004, pripomína Úrad vlády SR občanom, že je jednou z inštitúcií, ktorá spravuje antikorupčnú linkuna  bezplatnom telefónnom čísle 0800 111 001.  Na ňu  môžu občania v pracovných dňoch od 8.30 – 14.30hodiny nahlásiť   podozrenia týkajúce sa protispoločenských a protiprávnych javov charakterizovaných v oblasti trestného práva  ako prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia,  volebná  korupcia  a športová korupcia.
 
Úrad vlády SR sa zaoberá všetkými podnetmi, avšak Národnej kriminálnej agentúre môže postúpiť len tie, ktoré obsahujú aktuálne, konkrétne a overiteľné informácie nasvedčujúce spáchaniu niektorého zo spomenutých trestných činov.  Podozrenia možno podať aj anonymne. Ak však chcú byť občania o výsledku prešetrenia informovaní, je potrebné, aby uviedli kontaktné údaje: meno, priezvisko, adresu, telefón, prípadne e-mail a požiadajú o utajenie svojej identity. Antikorupčná linka neslúži na podávanie podaní/sťažností/oznámení/petícií podľa osobitných predpisov,  ani na priame podávanie trestných oznámení, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní.
 
Okrem antikorupčnej linky Úrad  vlády SR pravidelne organizuje semináre pod názvom: Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti  prevencie korupcie a boja proti korupcii, organizované pre zamestnancov štátnej správy, ako aj pre hodnotiteľov a prijímateľov dotácií v pôsobnosti úradu vlády, a ich absolvovanie je podmienkou podpísania zmluvy. Každoročne tieto semináre absolvuje spolu viac ako 800 ľudí.
 
V rámci prevencie korupcie Úrad vlády SR od r.2012 výrazne stransparentnil proces verejného obstarávania, keď pri veľkom počte zákaziek používa elektronickú aukciu vrátane elektronického trhoviska. Okrem uvedených aktivít je v rámci  hlavnej stránky Úradu vlády SR vytvorená špeciálna stránka www.bojprotikorupcii.gov.sk pod názvom:  Spolu proti korupcii, ktorá sa podrobne zaoberá témou korupcie tak z praktických stránok užitočných pre občanov SR, ako aj zo strany odbornej.
 
Úrad vlády SR v oblasti prevencie a boja proti korupcii sa okrem uvedených činností aktívne podieľal na príprave a realizácii Strategického plánu  boja proti korupcii v SR. Je členom medzirezortnej pracovnej  skupiny odborníkov zameranej na boj proti korupcii, zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou pri Ministerstve vnútra SR. Sekcia kontroly a prevencie korupcie pôsobí  v oblasti zabezpečovania a koordinácie ochrany finančných záujmov EÚ a vykonáva tiež kontrolu verejných obstarávaní u prijímateľov a konečných prijímateľov dotácií v pôsobnosti úradu vlády, ďalej v rámci čerpania eurofondov v Operačnom programe Technická pomoc, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a finančných mechanizmov EHP a Nórska. Úrad vlády SR prostredníctvom sekcie pripravuje a distribuuje aj propagačné a informačné materiály.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.bojprotikorupcii.gov.sk
 
21607