Dnes sa začína hodnotenie projektov na podporu kultúry národnostných menšín

15.02.2017

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v týchto dňoch ukončuje kontrolu splnenia podmienok stanovených v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2017, po ktorom sa  - už v tomto týždni -  začne proces ich hodnotenia komisiami pre vyhodnocovanie projektových žiadostí. Dnes, v stredu 15. februára 2017 bude úplné projekty hodnotiť prvá komisia, a to Komisia pre moravskú národnostnú menšinu. Do piatka 17. februára 2017 ukončí svoje hodnotenia celkovo šesť z pätnástich komisií  ̶  okrem moravskej aj pre českú, bulharskú, chorvátsku, židovskú a nemeckú národnostnú menšinu. Posudzovanie projektov ukončí Komisia pre multikultúrne a interetnické aktivity do 16. marca 2017. Úradu vlády SR bolo písomne doručených 797 žiadostí o poskytnutie dotácie na 1886 projektov v celkovej požadovanej sume 15 030 500 Eur.

Členmi komisií  sú prevažne zástupcovia národnostných menšín, odborníci v oblastiach, na ktoré je zameraný program Kultúra národnostných menšín, ako aj zástupcovia štátnej správy, a projekty posudzujú anonymne. Žiadatelia o dotáciu budú o výsledkoch zasadnutí komisií informovaní priebežne. Súčasne bude s úspešnými žiadateľmi prebiehať proces uzatvárania zmlúv. Urýchlenie celého procesu predpokladá súčinnosť nielen na strane Úradu vlády Slovenskej republiky, ale najmä na strane žiadateľov tak, aby prvé zmluvy mohli byť uzavreté už koncom februára 2017. Jednou z podmienok na uzavretie zmluvy so žiadateľom je absolvovanie semináru Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie. O termíne a mieste konania seminára bude každý žiadateľ vopred písomne informovaný.

Aj vďaka skorým termínom zasadnutí komisií by v prípade rýchlej spolupráce zo strany žiadateľov mohli mať prví z nich finančné prostriedky na svojich účtoch už začiatkom marca. Príslušníci menšín budú môcť tak ako v minulom roku vydať svoje časopisy či publikácie, ktoré prispievajú k zachovaniu a rozvíjaniu jazyka národnostných menšín, uskutočniť festivaly či výstavy, ktorými budú prezentovať svoje kultúrne hodnoty a tradície, ale aj vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých. Sumár projektov podporených v minulom roku je zverejnený na: /data/files/6820_sumar-knm-2016.pdf .
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
21857