Úspešný projekt musí byť orientovaný na výsledok

20.02.2017

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod Dunajského nadnárodného programu zorganizoval dnes, v pondelok 20.februára 2017 v hoteli Bôrik v Bratislave prvý zo série Národných informačných dní k pripravovanej 2.výzve na implementáciu nových nadnárodných projektov. Podujatia sa zúčastnili úspešní žiadatelia o finančnú podporu v rámci 1.výzvy programu, ako aj potenciálni realizátori projektov v 2.výzve, ktorí sa dozvedeli všetko podstatné jednak o Dunajskom nadnárodnom programe, jeho potenciáli, cieľoch, prioritných osiach, aj finančnej alokácii.

Zástupcovia odboru programov nadnárodnej spolupráce  Úradu vlády SR poskytli kľúčové informácie o 2.výzve, napríklad, v ktorých prioritných oblastiach bude vyhlásená, kto sa môže stať potenciálnym žiadateľom či predkladateľom projektu, ktoré kľúčové dokumenty ovplyvňujú úspešnosť podaných žiadostí, ako získať partnerov projektu, kto sa môže stať vedúcim partnerom projektu, aké sú jeho úlohy a pod.

Účastníci tiež ocenili skúsenosti jedného z úspešných vedúcich partnerov projektu z 1.výzvy programu, ktorým je Centrum vedecko-technických informácií SR, a jeho odporúčania, na čo klásť dôraz, prípadne čoho sa pri žiadosti o finančnú podporu z Dunajského nadnárodného programu vyvarovať. Medzi odporúčaniami sú najmä: dobrá projektová idea a jej kvalitné spracovanie, súlad so strategickými dokumentmi programu, silné projektové partnerstvo a zapojenie partnerov od začiatku realizácie projektu, dodržiavanie termínov a projekt orientovaný na výsledok.   Zástupcovia Národného kontaktného bodu – Úradu vlády SR – odpovedali aj na konkrétne otázky zúčastnených a ubezpečili ich, že v ktorejkoľvek fáze prípravy projektu sú žiadateľom nápomocní.

Informácie o programe, ako aj o jeho 2.výzve, spolu s dôležitými kontaktmi sú zverejnené na stránke Národného kontaktného bodu: www.danube.vlada.gov.sk, ako aj na centrálnej stránke Dunajského nadnárodného programu: www.interreg-danube.eu .

Úrad vlády SR kladie veľký dôraz na informovanosť čo možno najširšieho okruhu potenciálnych záujemcov už v  období pred oficiálnym vyhlásením 2.výzvy, aby sa práve slovenskí zástupcovia mohli úspešné podieľať na realizácii tohto nadnárodného programu. Preto pripravuje ďalšie Národné informačné dni v regiónoch Slovenska, ten najbližší sa uskutoční koncom marca v Košiciach.
 
Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce
www.vlada.gov.sk
www.danube.vlada.gov.sk

 
21875