Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

27.02.2017

 V pondelok dňa 27. februára 2017 o 9,00 h sa bude konať na Úrade vlády SR v Bratislave  v zasadačke č. 101 rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predseduministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richteras nasledovným programom:
 
Program:  

 1. Správa o priebehu a výsledkoch predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
  Predkladá: MZVEZ SR                                
   
 2. Národný akčný plán Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 na roky 2017-2020
  Predkladá: ŠÚ SR
   
 3. Návrh Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2017
  Predkladá: predseda HSR SR
   
 4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MDV SR                                    
   
 5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MŽP SR                                                 
   
 6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MŽP SR  
   
 7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Predkladá: MS SR                                                    
   
 8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MS SR                                                    
   
 9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  a ktorým  sa menia a dopĺňajú  niektoré zákony
  Predkladá: MPRV SR                                              
   
 10. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Predkladá: MPRV SR                                              
   
 11. Rôzne
Na začiatku rokovania bude fototermín. Vstup zástupcov médií do areálu Úradu vlády SR je z Leškovej ulice. Po skončení rokovania sa uskutoční brífing.

21885