Komisie na posudzovanie projektov národnostných menšín odporučili podporiť projekty v plnej sume

21.03.2017

Pätnásť komisií na posudzovanie projektov v rámci dotačného programu Úradu vlády Slovenskej republiky  Kultúra národnostných menšín 2017 odporučilo podporiť spolu 1342 projektov v sume 4 500 000 €,teda v plnej výškealokovaných prostriedkov.  Podrobnejšie údaje viažuce sa k jednotlivým národnostným menšinám uvádzame v tabuľke:
 
Komisia pre Počet posudzovaných projektov Počet odporučených projektov Suma v €
moravskú národnostnú menšinu 9 9 35 100
českú  národnostnú menšinu 53 49 266 400
bulharskú národnostnú menšinu 21 16 41 400
chorvátsku národnostnú menšinu 9 9 55 800
židovskú národnostnú menšinu 29 21 61 200
nemeckú národnostnú menšinu 14 11 103 050
poľskú národnostnú menšinu 25 19 75 600
ruskú národnostnú menšinu 18 17 62 100
rusínsku národnostnú menšinu 160 117 340 650
srbskú národnostnú menšinu 7 7 33 300
ukrajinskú  národnostnú menšinu  24 23 117 000
maďarskú národnostnú menšinu pre podprogram 1.1 203 129 680 400
rómsku národnostnú menšinu 213 142 770 400
maďarskú národnostnú menšinu pre podprogram 1.2 – 2.3 876 686 1 587 600
pre multikultúrne a interetnické aktivity 117 87 270 000
Spolu 1778 1342 4 500 000
 
 
Ako posledná zasadala komisia pre multikultúrne a interetnické aktivity, ktorá svoju činnosť ukončila vo štvrtok 16. marca 2017.  Úrad vlády Slovenskej republiky paralelne začal s procesom uzatvárania zmlúv s úspešnými žiadateľmi, ktorých  týmto chceme tiež požiadať o promptnú spoluprácu a súčinnosť so zamestnancami Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny pri riešení administratívnych náležitostí zmlúv tak, aby mohli mať finančné prostriedky na svojich účtoch v čo najkratšom termíne.
 
Úrad vlády SR  
www.vlada.gov.sk

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny 
www.narodnostnemensiny.gov.sk
22027