MyMamy úspešne ukončilo dva projekty podporené nórskymi grantmi

06.04.2017

Občianske združenie MyMamy pôsobiace v Prešovskom samosprávnom kraji urobilo v uplynulom období kus dobrej práce v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia. Bolo realizátorom hneď dvoch projektov podporených  zo štátneho rozpočtu SR a z Nórskeho finančného mechanizmu, pričom grant predstavoval spolu sumu viac ako 1 208 000 eur.
 
Kľúčovým momentom  prvého realizovaného projektu bolo vybudovanieBezpečného ženského domu, ktorý súčasný problém nedostatočnej kapacity ubytovacích služieb pre klientelu žien zažívajúcich násilie v párových vzťahoch riešil vytvorením nových 10 rodinných miest  pre 26 až 30 osôb s hygienickým zázemím  v zrekonštruovanom objekte bývalej materskej škôlky so zabezpečením poradenských a podporných služieb. Okrem toho je  k dispozícii 1 krízový byt na okamžité umiestnenie ženy a detí po akútnom útoku. Tým sa kapacita umiestnených zvýšila na 33 až 35 osôb. Vytvorením  štyroch nových pracovných miest umožňujúcich 24 hodinovú prevádzku krízovej telefónnej linky, odborné psychologické  a terapeutické poradenstvo pre deti a prístupnosť služieb centra znamená tiež priblíženie sa k napĺňaniu minimálnych štandárd Rady Európy v oblasti sociálnych služieb  v oblasti násilia páchaného na ženách a ich deťoch. Ďalšie pracovné miesta vzniknú v obslužných službách, ako napr. napojenie centra na policajný bezpečnostný pult, správa IKT, údržba a vytvorenie bezbariérového prístupu do poradenských i ubytovacích priestorov bezpečného ženského domu.  Záverečná konferencia k  projektu sa uskutoční v piatok 7.apríla 2017 o 8.30 hodine v Bielom salóniku pri Študentskom domove Prešovskej univerzity na ulici 17.novembra v Prešove.
 
Na rovnakom mieste popoludní o 13.30 hodine sa uskutoční záverečná konferencia k druhému projektu: Slovensko bez násilia páchaného na ženách, na ktorom spolupracovalo aj Centrum Slniečko, n.o., novovytvorená organizácia Womens Institute Slovakia, Prešovská rozvojová agentúra, ako aj nórsky partner, spoločnosť Norasenteret  Jej súčasťou bude aj vernisáž  výstavy Ženské práva.

Vďaka projektu boli vytvorené podmienky pre zdieľanie know-how vo vzdelávaní v oblasti práce s deťmi a riešenia problematiky následkov násilia, ktoré zažili vo vzťahu ich rodičov, ako aj potreba bližšieho zoznámenia sa s možnosťami riešenia dlhodobej traumy ženy zažívajúcej násilie po ukončení násilného vzťahu.   Dôraz sa kládol aj na udržateľnosť poradenských a konzultačných služieb.  Vďaka projektu spolupracujúce organizácie  vybudovali  novú organizáciu Womens Institute Slovakia.  Združenie MyMamy v spolupráci s ďalšími organizáciami či inštitúciami uskutočnilo množstvo podujatí a akcií, prostredníctvom ktorých sa vytvoril predpoklad nielen na detabuizovanie tejto závažnej témy, ale  vytvorila sa možnosť rýchlej a účinnej pomoci ženám zažívajúcim násilie v domácnosti a ich deťom.
 
Účasť médií na podujatiach  je voľná.

Kontakt pre médiá:Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
 
Úrad vlády SR – odbor grantov EHP a Nórska
www.vlada.gov.sk; www.eeagrands.sk
 
MyMamy, o.z.
www.mymamy.sk
22101