Úrad vlády SR zverejnil novú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO

01.06.2017

Úrad vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení  a  v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky   č. 141 zo dňa 29.3.2017 k návrhu Výzvy na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 268 zo dňa 24.5.2017  zverejnil na svojom webovom sídle: www.vlada.gov.sk a v dennej tlači  novú výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.
 
Požiadavky na kandidáta:
 
Predkladané doklady:
-          písomný návrh na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie,
-          štruktúrovaný životopis,
-          čestné vyhlásenie o občianstve,
-          čestné vyhlásenie, že kandidát nie je členom politickej strany alebo hnutia,
-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
-          originál alebo úradne overená fotokópia výpisu registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
-          originál alebo úradne overená fotokópia diplomu preukazujúceho vysokoškolské vzdelanie najmenej 2. stupňa,
-          doklady preukazujúce minimálne 5-ročnú prax vo verejnom obstarávaní (najmä: potvrdenia zamestnávateľa, že sa uchádzač aktívne zaoberal/zaoberá oblasťou verejného obstarávania, čestné vyhlásenia o odborných znalostiach a požadovanej praxi, odkazy na realizované verejné obstarávania),
-          súhlas s kandidatúrou, ak ide o návrh na kandidáta iný ako na základe vlastného návrhu,
-          projekt činnosti Úradu pre verejné obstarávanie a jeho rozvoja.
 
Technické náležitosti k projektu:
-          rozsah minimálne 10 strán,
-          formát A4,
-          písmo: Times New Roman 12, riadkovanie 1,5.
 
Písomné návrhy na kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie  s označením obálky Návrh na kandidáta na predsedu ÚVO – neotvárať  je potrebné odoslať na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava do 31.júla 2017. Priebeh výberu kandidáta  bude rovnaký ako v prípade prvej výzvy, pričom  verejné vypočutie vládou SR je naplánované na koniec augusta 2017.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
 
22327