S rozširovaním počtu najmenej rozvinutých okresov sa zintenzívňujú aktivity na prípravu akčných plánov

31.07.2017

V dňoch 25.-27.júla 2017 sa v súlade s pripravovanou novelizáciou zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a následným možným zaradením nových okresov Bardejov, Snina, Medzilaborce do zoznamu najmenej rozvinutých okresov uskutočnili pracovné stretnutia splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov a jeho expertnej skupiny so starostami obcí, zástupcami miestnych akčných skupín, úradov práce, riaditeľmi stredných škôl ako aj podnikateľmi z týchto  regiónov.  Predmetom stretnutí  v Bardejove, Medzilaborciach a Snine bolo naštartovanie prác súvisiacich s  prípravou akčných plánov, oboznámenie sa s tvorbou akčných plánov a koordinácia aktivít, najmä v súvislosti s definovaním priorít toho ktorého regiónu a určením konkrétnych cieľov podpory. 
 
Anton Marcinčin v tejto súvislosti uviedol: „Účastníci stretnutí prejavili entuziazmus aj detailné vedomosti a zhodli sa na tom, že tieto regióny majú veľký potenciál najmä pre rozvoj cestovného ruchu, pôdohospodárstva  aj priemyslu.“
 
Zaradenie okresov Bardejov a Medzilaborce,  ktoré v ôsmich z predchádzajúcich dvanástich štvrťrokoch presiahli 1,6 násobok priemernej miery nezamestnanosti na Slovensku,  do zoznamu najmenej rozvinutých okresov  je možné očakávať  už v roku 2017.
 
Podobné stretnutia boli uskutočnené v dňoch 11.-12. júla 2017  aj pre okresy Gelnica a  Košice-okolie;   následne bol okres Gelnica dňa 20.júla 2017 Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov s platnosťou od 30.6.2017, čím sa ich počet zvýšil na trinásť. Jeho akčný plán musí byť predložený vláde SR v lehote do 9 mesiacov odo dňa zápisu, teda do konca marca 2018.Pre okres Gelnica však už teraz platia mnohé zvýhodnenia ako pre ostatných 12 najmenej rozvinutých okresov, napr. investičné stimuly a zvýhodnenia pri čerpaní EŠIF.   
 
Pri tvorbe akčných plánov budú môcť odborníci vychádzať aj z podrobných analýz hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho stavu týchto okresov,  ktoré pripravil  Inštitút pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR a ktoré budú ich súčasťou.
 
 
Sekcia  regionálneho rozvoja
www.nro.vlada.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
22565