Komisia odporučila na verejné vypočutie vládou SR deväť kandidátov na predsedu ÚVO

09.08.2017

Dnes, v stredu 9.augusta 2017 zasadala komisia na kontrolu návrhov na kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá  posúdila doručené prihlášky všetkých kandidátov v súlade s Výzvou na prihlásenie kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie a podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie: http://www.vlada.gov.sk/22317/vyzva-na-prihlasenie-kandidatov-na-predsedu-uvo/.
 
Do stanoveného termínu bolo Úradu vlády SR doručených desať prihlášok desiatich kandidátov:  Helena Polónyi, Peter Kubovič, Martin Hasay, Miroslav Hlivák, Matej Sliška, Matúš Džuppa, Ingrid Šikulajová, Elena Sivová, Zita Táborská a Branislav Šarmír.
 
Komisia sa uzniesla, že všetkých kandidátov na predsedu ÚVO okrem Branislav Šarmíra odporučí na verejné vypočutie vládou SR, keďže splnili všetky stanovené formálne a taxatívne vymedzené podmienky. Branislava Šarmíra komisia vláde na verejné vypočutie neodporučí z dôvodu nesplnenia všetkých stanovených podmienok uvedených vo výzve na prihlásenie kandidátov na predsedu ÚVO – kandidát nedoručil všetky doklady do termínu stanoveného vo výzve–  a zároveň nebola dokladovaná, a teda preukázaná minimálne 5-ročná prax vo verejnom obstarávaní.
 
Proces voľby predsedu ÚVO a zverejňovanie informácií o ňom bude aj v tomto druhom kole rovnaký ako v kole prvom. Mená  spolu so životopismi kandidátov na predsedu ÚVO zverejní Úrad vlády SR ihneď po technickom spracovaní prihlášok  na svojom webovom sídle. Projekty kandidátov budú zverejnené v rámci kompletného materiálu pripraveného na rokovanie vlády SR a rovnako na webovom sídle úradu vlády v sekcii Rokovania.  O presnom termíne verejného vypočutia kandidátov na predsedu ÚVO vládou SR budeme verejnosť a médiá informovať.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
22581