Komisia odporučila vláde SR schváliť za nových členov Rady ÚVO troch kandidátov

18.08.2017

Po tom, čo  odborná hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Úradu pre verejné obstarávanie, Úradu vlády SR, Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity, ZMOSu, Slovenskej akadémie vied, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a Iniciatívy za vládu zákona, v dvoch kolách verejne vypočula šiestich kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie, odporučila vláde SR schváliť za nových členov Rady ÚVO troch kandidátov, ktorí z pohľadu komisie najkomplexnejšie splnili kritéria na výkon funkcie člena Rady,  a to:
 
Mareka Vladára
Ninu Nerušilovú
a Jaroslava Lexu.  
 
Osem členov komisie  vybralo kandidátov na základe bodového hodnotenia. Vláda SR sa bude voľbou nových členov Rady ÚVO zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí, t.j. v stredu 23.augusta 2017.  Zvolení budú dvaja noví členovia Rady ÚVO a vystriedajú doterajších členov, ktorým dňa 27.septembra 2017 končí funkčné obdobie.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

22612