Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

V novej výzve úradu vlády na podporu regiónov sa môžu žiadatelia uchádzať o viac ako milión eur

25.08.2017

Úrad vlády Slovenskej republiky informuje širokú verejnosť, že na  webovom sídle www.nro.vlada.gov.skvyhlásil  a zverejnil  Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Dotáciu je možné  žiadať na realizáciu aktivít v rámci jednej alebo viacerých oblastí podpory,  ktorými sú:
 
1. Podpora prípravy akčných plánov rozvoja
2. Špecializované aktivity zamerané na realizáciu, metodickú a koordinačnú
    podporu konkrétnych projektov
3. Vzdelávacie a iné aktivity zamerané na zvýšenie ľudských a inštitucionálnych
     kapacít v oblasti regionálneho rozvoja.
 
O dotáciu sa môžu uchádzať regionálne rozvojové agentúry, slovenská časť euroregiónu, európske zoskupenie územnej spolupráce, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, obce a vyššie územné celky. Celkový objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 1 110 178 eur,pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000 eur a minimálna  20 000 eur.  Minimálna výška spolufinancovania projektu (z vlastných alebo iných zdrojov), na ktorý je dotácia požadovaná, je najmenej 10 % z celkovej výšky požadovanej dotácie.
 
Žiadosť je potrebné doručiť buď osobne do podateľne Úradu vlády SR alebo doporučene na adresu:
 
Úrad vlády Slovenskej republiky
Sekcia regionálneho rozvoja
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
Termín predkladania žiadostí  o poskytnutie dotácie je  30. september 2017.
 
Výzvu, jej prílohy a formuláre potrebné k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie nájdete na webovom sídle Úradu vlády SR http://nro.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.vlada.gov.sk
22649